IFRS 2017

IFRS 2017

 

IFRS 17 – להתכונן למהפכה מבעוד מועד

שינוי המודל החשבונאי של חברות הביטוח במסגרת תקן IFRS 17 החדש שהתפרסם לאחרונה טומן בחובו מהפכה של ממש בתחומי הדיווח והמדידה. משה שחף, שותף בכיר באשכול הפיננסים של EY, מסביר מדוע כדאי להתחיל ולהיערך לתקן החדש כבר היום. 

הדיווח והמדידה בענף הביטוח עומדים להשתנות באופן דרמטי עם אימוצו של תקן IFRS 17 הבינלאומי שהתפרסם לא מזמן. לדברי משה שחף, שותף בכיר באשכול הפיננסים של EY, מדובר בלא פחות ממהפכה של ממש.

התקן החדש יחייב הפרדה מלאה בדיווח הכספי בין התוצאות הביטוחיות לבין התוצאות הפיננסיות, או במילים אחרות, הוא ידרוש הפרדה של מקורות הרווח - רווח שמקורו ביטוחי-חיתומי בנפרד מרווח שמקורו מרווחים פיננסיים. כמו כן, התקן מחייב פרסום נתונים המשקפים את רמת הסיכון בעסקים, את מרווחי השמרנות בהתחייבויות, ואת הרווח העתידי הצפוי, בחלוקה בין עסקים חדשים לבין התיק הישן.

לכך יהיו השלכות רבות ובהן על עיתוי ההכרה ברווח על פני השנים וכן על חישוב ההון העצמי בעת המעבר לתקן החדש. זאת ועוד, עקרונות הדיווח החדשים יקנו לאנליסטים ולגופים שונים כלים נוספים לניתוח של חברות וזאת בזכות הפרדת מקורות הרווח והנתונים החדשים שיופיעו בביאורים. שינוי נוסף קשור לפער בין ההון העצמי החשבונאי לבין ההון הכלכלי הקיים של חברות ביטוח המשמש אותן לצרכי הלימות ההון בהתאם לסולבנסי 2 – כיום הפער בין השניים ברור וניתן לניתוח, אך מצב זה צפוי להשתנות בעקבות תקן הדיווח החדש והשפעתו על ההון העצמי החשבונאי בדוחות החברות.  

המפקח על הביטוח אמנם לא פרסם עדיין הודעה רשמית, אבל צפוי לאמץ את התקן החדש שייכנס לתוקף בתחילת שנת 2021. לדברי שחף, למרות שלכאורה נותרו שלוש וחצי שנים עד למועד זה, על החברות להיערך כבר עכשיו לכניסתו לתוקף, שהיא כאמור בעלת השלכות רבות ודורשת שינויים תהליכיים, תפעוליים וטכנולוגיים רבים ומורכבים.

שחף טוען שיום המעבר האמיתי אינו הראשון לינואר 2021, אלא היום שבו נכללת שנת ההשוואה הראשונה – הווה אומר שלוש שנים מוקדם יותר (ככל הנראה כבר בתחילת שנת 2018 אלא אם כן תהייה הקלה בנושא של קיצור תקופת ההשוואה). זוהי גם הסיבה שעל חברות הביטוח להיערך כבר היום לשינוי.

הוא מחלק את ההיערכות לשלושה תחומים מרכזיים: התאמה של מערכות המיכון והמחשוב, פיתוח מודלים אקטואריים חדשים, ובנייה של כלי מדידה ודיווח חשבונאי חדשים. לדבריו, רק חברות  שיתחילו להתכונן כבר היום, יהיו מוכנות למהפכה הצפויה בתחומי הדיווח והמדידה בשעה שהתקן החדש ייכנס לתוקפו. 

ביום חמישי 6.7.2017 יערוך אשכול הפיננסים של EY יום עיון שיעסוק במהפכה הקרבה של תקן IFRS 17 – להרשמה לחצו כאן