עמוד הביתחוזרים מקצועייםחוזר לקוחות בנושא מע"מ בשיעור אפס בגין ייצוא נכס או שירות - 15.9.19

חוזרים מקצועיים

חוזר לקוחות בנושא מע"מ בשיעור אפס בגין ייצוא נכס או שירות

 

במסגרת חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 המחוקק ביקש לעודד עסקאות ייצוא של מכירת נכס בלתי מוחשי או מתן שירות לתושב חוץ, בדרך של החלת מס בשיעור אפס. על מנת לזכות בהקלה, יש להוכיח עמידה בכל התנאים הקבועים בחוק ובתקנות, כאשר נטל ההוכחה רובץ על העוסק.

לאחרונה ניתן פסק דין מנו-בייס (ע"מ 18831-04-17) בו דובר בחברה להשמת עובדים ישראלים שדיווחה בשיעור אפס על התקשרותה עם חברה זרה. לטענתה, היא מכרה נכס בלתי מוחשי (מידע או זכות שימוש במאגר מידע) לתושב חוץ. לחילופין, היא נתנה שירות השמת עובדים לתושב חוץ.

לאחר בחינה מקיפה לשאלת סיווג העסקה כמכר או כשירות (שאלה שאינה תמיד פשוטה), הכריע ביהמ"ש, כי הסיווג הנכון הוא כמתן שירות.

ביהמ"ש בחן את עובדות המקרה והכריע כי העובדים הישראליים גם הם (בנוסף לחברה הזרה) נהנים משירותי החברה, ולכן מתקיים הסייג בדבר קיומו של נהנה ישראלי, אשר שולל את תחולת מע"מ בשיעור אפס על העסקה עם תושבת החוץ.

חשוב לציין את התייחסות ביהמ"ש לטענת המערערת כי מי שנהנה מהשירות היו רק 4% מהעובדים – אלו שהתקבלו בפועל לעבודה בחו"ל. ביהמ"ש בחן את הנסיבות והתייחס גם להנאה שהפיקו העובדים שלא התקבלו (אלו קיבלו מידע והופנו לעבודות אחרות).

מדברים אלו יתכן כי משתמע הצורך לבחון באם לגבי מכלול השירותים מתקיים הסייג בדבר נהנה ישראלי, ובהחלט ייתכן שקיימים רכיבים בתוך מכלול השירותים אשר הם "נקיים" מהסייג ויש להחיל לגביהם מע"מ בשיעור אפס.

פסק הדין האמור מצטרף לשורה של פסקי דין ששללו תחולת מע"מ בשיעור אפס בשל קיומו של תושב ישראל הנהנה גם הוא מהשירות שניתן לתושב החוץ. יחד עם זאת, נראה יש מקום לבחינת הרכב השירותים, באופן ששלילת ההקלה לא תיעשה בהכרח באופן גורף על כלל השירותים.

פסק הדין ממחיש את החשיבות הרבה בקיום בחינה מעמיקה של עסקאות ייצוא נכסים או שירותים עם תושבי חוץ, הן לגבי סיווג העסקה והן לגבי מכלול רכיביה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.