עמוד הביתחוזרים מקצועייםשינויים באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה - 13.11.19

חוזרים מקצועיים

שינויים באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה - 13.11.19

 

החל מהראשון בינואר 2020, יחולו מספר שינויים באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבריטניה. השינויים הללו ישפיעו הן על חברות והן על יחידים אשר פועלים במדינות אלה, במסגרתם יתווספו אמצעים נוספים אשר מטרתם למנוע ניצול האמנה לצורך הימנעות מתשלום מס, לרבות מבחן המטרה העיקרית, ה- PPT (Principal Purpose Test) שהינו הוראה חדשה שמטרתה להגביל את עצם הזכאות להטבות אמנה כאשר המטרה העיקרית של העסקה הינה קבלת הטבות מכוח האמנה.

יצוין, כי כל השינויים יכנסו לתוקף בישראל החל מהראשון בינואר 2020. בבריטניה, יחולו שינויים ביחס לסעיפי הניכוי מס במקור החל מראשון לינואר 2020, כאשר יתר השינויים יכנסו לתוקף החל מחודש אפריל 2020. 

להלן טבלה המסכמת את השינויים העיקריים ביחס לחברות:

שינויים המסומנים  עם * ייכנסו לתוקף בבריטניה החל מאפריל 2020

נוכח השינוי הנ"ל, אנו ממליצים לכלל לקוחותינו הפועלים בבריטניה לבחון בהקדם את השלכות השינויים האמורים על פעילותם, לרבות בחינת האפשרות לביצוע שינויים נדרשים במודל הפעילות, עיתוי ביצוע תשלומים שונים וכיו"ב.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

סול ישראל, טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com

מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל:Alex.Singer@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.