עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיי הבתולה הבריטיים (BVI) – פורסמו תקנות רשמיות ליישום דרישות המהות הכלכלית - 31.10.19

חוזרים מקצועיים

איי הבתולה הבריטיים (BVI) – פורסמו תקנות רשמיות ליישום דרישות המהות הכלכלית - 31.10.19

 

רקע

בימים האחרונים פרסמו רשויות המס ב- BVI נוסח סופי של התקנות לחוק המהות הכלכלית (Economic substance requirements).

התקנות שפורסמו מהוות מקור רשמי ליישום הכללים שנקבעו בחוק, ולפיהם חברות ושותפויות שהתאגדו ב- BVI נדרשות לדווח בין היתר על סוגי הפעילות שלהן, וכן לעמוד בכללי מהות כלכלית על אדמת BVI (קרי, עובדים, משרדים, ניהול, רמת הוצאות, ציוד וכו'), ככל שנדרש.

חברות ושותפויות שהתאגדו ב-BVI  לפני ה- 1.1.2019, נדרשות לעמוד בכללים החדשים החל מה- 30 ביוני 2019.

ככלל, החוק והתקנות לא יחולו על חברות או שותפויות BVI שהינן תושבות לצרכי מס במדינה אחרת, כל עוד אותה מדינה אינה נמצאת ברשימת המדינות שזוהו לעניין זה ע"י האיחוד האירופאי (סמואה, בליז, פיג'י, גואם, עומאן, סמואה האמריקאית, טרינידד וטובגו, איי הבתולה ארה"ב, ואנואטו).

 

דרישות דיווח

כל חברה או שותפות שהתאגדו ב- BVI חייבות בדיווח, כאשר מועדי הדיווח טרם פורסמו.

דרישות הדיווח כוללות בין היתר פירוט אודות "פעילויות רלוונטיות" בכל ישות (כפי שמוגדר בתקנות), וככל שישנן כאלה, פירוט מידע נוסף אודות המהות הכלכלית הנדרשת בגינן, לרבות מידע הנוגע ל: מקום הניהול והשליטה של הישות, כתובות המשרדים, עובדים, ציוד והוצאות (תוך השוואה של עובדים והוצאות של הישות בתוך BVI ומחוצה לה).

סנקציות

חברה או שותפות שלא יעמדו בחובת הדיווח עשויות להיות כפופות לקנסות בסכומים שנעים בין 20 אלף דולר עד ל75 אלף דולר לכל ישות, וכן לתקופת מאסר הנעה בין שישה חודשים לשנתיים.

מעבר לכך, חברה או שותפות אשר לא יעמדו בכללי המהות הכלכלית (או לא יתקנו ליקויים) חשופות לקנסות בסכומים מהותיים (מינימום של 5,000 דולר ועד ל- 400,000 אלף דולר לכל ישות) וכן אפשרות מחיקה של החברה או השותפות מרישום במקרים קיצוניים.

דרישות המהות הכלכלית

דרישות המהות לא חלות על ישויות שאינן מקיימות פעילות רלוונטית (כהגדרתה בחוק, וכמפורט בטבלה מטה).

התקנות מאפשרות הקלות משמעותיות לחברות החזקה טהורות (Pure Holding Companies) כהגדרתן בחוק.  בחברת החזקות טהורה אין דרישה לניהול ושליטה מ-BVI, וקיימות דרישות מקלות ביחס לכמות העובדים והמשרדים ב-.BVI

לגבי חברות שאינן חברות החזקה "טהורות" – קיימות הדרישות הבאות:

 1. ניהול ושליטה על אדמת BVI לרבות קבלת החלטות אסטרטגיות על ידי דירקטורים בעלי כישורים נאותים אשר נוכחים בישיבות על אדמת BVI, דרישות תיעוד, ועוד
 2. מספר מתאים של עובדים בעלי כישורים נאותים אשר נוכחים פיזית ב -BVI
 3. כמות נאותה של הוצאות
 4. משרדים פיזיים המשמשים לביצוע הפעילות, ככל שנדרש
 5. פעילות הליבה, כמפורט בטבלה מטה, מתבצעת על אדמת BVI

החוק קובע רשימה סגורה של 9 פעילויות אשר יחשבו "פעילויות רלוונטיות". להלן תיאור של הפעילויות הרלוונטיות ופעילויות הליבה שנדרשות להתבצע על אדמת BVI (לא מדובר ברשימה סגורה של פעילויות ליבה):

פעילות רלוונטיות

תיאור

פעילות ליבה אשר צריכה להתבצע ב- BVI

 1. חברת החזקות (Pure holding)

ישות אשר כל עיסוקה הינו החזקה הונית בחברות אחרות ובידה הזכות לקבל דיבידנדים ורווחי הון בלבד

לא קיים

 1. שירותי מטה

שירותי מטה כוללים בין היתר:

 1. מתן שירותי הנהלה בכירה.
 2. שליטה וניהול על סיכונים מהותיים בקבוצה.
 3. מתן ייעוץ מהותי בגין ניהול סיכונים בקבוצה.
 • קבלת החלטות ניהוליות.
 • נשיאה בהוצאות עבור חברות קשורות.
 • ניהול ותיאום של פעילות הקבוצה.
 1. בנקאות

קבלת פיקדונות כספיים והשקעתם (פעילות הכפופה לרגולציה הרלוונטית ב- BVI)

 

 • גיוס השקעות וניהול סיכונים.
 • לקיחת פוזיציות גידור.
 • מתן הלוואות ושירותים פיננסים.
 • ניהול רגולציה.
 • הכנת דוחות ודיווחים על פי חוקי המדינה.
 1. ביטוח

מתן שירותי ביטוח (פעילות הכפופה לרגולציה הרלוונטית ב- BVI)

 • ניהול סיכונים ותחזיות עתידיות.
 • ביטוח או אי-ביטוח סיכונים.
 • מתן שירותי ביטוח ללקוחות.
 1. ניהול השקעות

ניהול פורטפוליו כולל ניהול קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, מוצרי ביטוח וסוגים אחרים של השקעות.

 • קבלת החלטות בנוגע להחזקה או מכירה של השקעות.
 • ניהול סיכונים.
 • ניהול סיכוני אשראי וריבית ולקיחת פוזיציות גידור.
 • הכנת דוחות ודיווחים בהתאם לרגולציה רלוונטית.
 1. מימון וליסינג

קיום עסק של מתן אשראי מכל סוג שהוא בתמורה לתשלום.

 

 • קביעת תנאי המימון.
 • איתור ורכישה של נכסים לטובת ליסינג.
 • ניהול סיכונים.
 • פיקוח וניהול על חוזי המימון.
 1. הפצה ומתן שירותים

רכש או מכר של רכיבים או חומרי גלם ומתן שירותים לחברות קשורות זרות

 • שינוע ואחסון של טובין.
 • ניהול מלאים.
 • ניהול הזמנות.
 • מתן ייעוץ ושירותים אדמיניסטרטיביים אחרים.
 1. ספנות

ניהול פעילות ספנות

 • ניהול צוות ותחזוקה שוטפת של כלי השייט.
 • ניהול מלאי משלוחים ומעקב, זמני משלוח.
 1. שימוש בקניין רוחני

החזקת זכות שימוש, זכויות הפצה, פטנטים, trade marks, know how, ידע טכנולוגי כו' אשר מייצרים הכנסות לחברה מתמלוגים, רווחי הון או הכנסות מהסכמי זיכיון.

 • כאשר מדובר ב-IP כדוגמת פטנטים, יש לבצע מחקר ופיתוח.
 • כאשר מדובר ב-IP כדוגמת מותג, סימן מסחר וכו', יש לבצע שיווק, מיתוג והפצה.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

סול ישראל, טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל:Alex.Singer@il.ey.com