עמוד הביתחוזרים מקצועייםאיחודי עוסקים – חובת דיווח דו"ח שנתי מסכם - 4.9.19

חוזרים מקצועיים

איחודי עוסקים – חובת דיווח דו"ח שנתי מסכם - 4.9.19


בהמשך לחוזר לקוחות מספר 34/2019 מיום 04 ביוני, 2019, בדבר השלכות אי דיווח דו"ח איחוד עוסקים שנתי
(להלן
קישור לחוזר) שפורסם על ידי משרדנו, רשות המיסים החלה לאחרונה לשלוח באופן מרוכז ואוטומטי מכתבי התראה
לעוסקים שטרם הגישו דוחות לשנים 2016 ו-2017.
מכתבי התראה אלו הינם שלב מקדים להטלת קנס מנהלי בגין אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מן העוסקים
הכלולים באיחוד, בסך של 5,000 ₪ בגין כל דו"ח שלא הוגש כאמור.
בהתאם, מומלץ וחשוב להסדיר את הדיווח בהקדם.
יוער כי אי הגשת הדו"ח במועד או השמטת פרט שנדרש לפרטו בדו"ח מהווה בנוסף גם עבירה פלילית וזאת בהתאם
להוראת סעיף 117 לחוק.
צעדים אלה של רשות המיסים ממחישים את החשיבות הרבה לביצוע דיווח מלא ונכון בהתאם להוראות הדין החלות
על העוסקים המדווחים במסגרת איחוד עוסקים, לרבות הגשת הדיווח הנדרש לסעיף 71א לחוק באופן נכון ומלא.
 
לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.