עמוד הביתחוזרים מקצועייםפרסום חוזר מס הכנסה בנושא דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק עידוד השקעות הון - 28.11.19

חוזרים מקצועיים

פרסום חוזר מס הכנסה בנושא דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות בחוק עידוד השקעות הון - 28.11.19

 

החוק מעניק הטבות מס לחברות העומדות בתנאים הקבועים בו, כאשר הדרישה המרכזית הינה קיומו של "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק. מעבר לכך, זיהוי ה"מפעל התעשייתי" של החברה הינו משמעותי על מנת לבחון את יתר התנאים הקבועים בחוק וביניהם, עמידה בתנאי "מפעל בר תחרות", קביעת ה"הכנסה המועדפת" של המפעל וזיהוי פעילותו בין אזור פיתוח א' לאזור שאינו אזור פיתוח א' ובין פעילות המבוצעת בישראל ומחוץ לה.

לצורך כך, פורסם לאחרונה חוזר מס הכנסה מס' 3/2019 אשר מונה רשימה של אמות מידה לזיהוי ה"מפעל התעשייתי" ולבחינת קיומם של מפעלים נפרדים בחברה. זיהוי זה הינו משמעותי ביותר לבחינת התקיימותם של התנאים המופיעים בחוק בשים לב כי חלק מהתנאים הם ביחס לחברה עצמה וחלקם הם ביחס למפעל. במקרה בו לחברה אחת ישנם מספר מפעלים נפרדים, תנאי שנקבע בחוק ל"מפעל" ייבחן ביחס לכל מפעל בנפרד, כך שייתכן כי רק חלק מהמפעלים יעמדו בתנאים הקבועים בחוק.

כך למשל, סעיף 18א(ג) לחוק קובע כי על מנת להיחשב "מפעל תעשייתי" שהוא "בר תחרות", צריך להתקיים במפעל, בכל שנת מס, אחד משלושת התנאים הקבועים בסעיף 18א(ג)(1) לחוק. לכן, בהנחה שזיהוי כאמור הוביל לכך שבבעלותה של חברה פלונית מספר מפעלים, תנאים אלה ייבדקו לגבי כל מפעל בנפרד.

בעניין זה מבהיר החוזר, כי ככלל, מפעל שבבעלותו של תאגיד מסוים יהיה נפרד ממפעל שבבעלותו של תאגיד אחר, גם אם הוא צד קשור. כמו כן, בחברה שבה שתי פעילויות, האחת יצרנית והשניה שאינה ייצורית והן קשורות ושלובות אחת עם השניה, לא תתאפשר הפרדה לשני מגזרים נפרדים, אלא רק אם תתבצע הפרדה תאגידית מלאה. כלומר, במצב דברים זה יהיה מדובר במפעל יחיד לחברה.

סוגיות נוספות אשר מושפעות מהזיהוי האמור הינן הפעלת מנגנון הביזור בהתאם לאזורי פעילות החברה בארץ, מתן ההטבה לנוכח השלכות שינוי מודל עסקי וכן אופן בחינת היקף הוצאות המו"פ של מפעלים טכנולוגיים לעניין הזכאות להטבות.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע לכם בקבלת מידע נוסף אודות פרסום זה.  

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לדניאלה גרקוב: Daniela.garcov@il.ey.com או בטלפון 03-6278257 ולענבל         

  שחר: Inbal.shachar@il.ey.com  או בטלפון 04-8654009.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.