עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלולי הטבה חדשים ברשות החדשנות - 27.11.19

חוזרים מקצועיים

מסלולי הטבה חדשים ברשות החדשנות - 27.11.19

 

לאחרונה פורסמו באתר רשות החדשנות שני מסלולי הטבה חדשים, אשר מטרתם תמיכה בהקמת מסגרות הכשרה והתמחות שונות.

 1. מסלול התמחות להייטק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)

תיאור כללי

מטרת המסלול הינה לתמרץ חברות הייטק לקלוט בוגרים טריים של מוסדות להשכלה גבוהה למשרת מו"פ ראשונה, לטובת מיצוי הפוטנציאל של בוגרים אלה וצמצום המחסור הקיים בכוח אדם מיומן בתעשייה.

במסגרת המסלול, תינתן תמיכה לחברות ישראליות אשר תפעלנה "מסלול התמחות" לגיוס לעבודה ראשונה בתפקידי פיתוח, לשם קליטה והכשרה של בוגרי תואר אקדמי או הנדסאי במקצועות ההייטק. מסלול ההתמחות יכלול תכנית הכשרה המותאמת ספציפית לצרכי החברה, ויכול להתבסס הן על משאבים פנימיים והן על ארגונים ומדריכים חיצוניים.

ההטבה

חברות אשר תקבלנה את אישור הועדה תוכלנה לקבל עד 50,000  ₪ עבור זכאי להתמחות. בקשה יכולה לכלול 2-10 זכאים לשנה.

נדרשת התחייבות להעסקת העובדים בהעסקה ישירה בתפקיד מו"פ לתקופה של מינימום 6 חודשים בשכר התחלתי של 15,000 ש"ח לפחות.

תנאי השתתפות עיקריים

המסלול מיועד לחברות הייטק אשר עומדות, בין השאר, בתנאים הבאים:

 • מעסיקות 30 או יותר עובדי מו"פ או שקיבלו מענק תמיכה מהרשות במסלולים נבחרים
 • מעסיקות עד 1000 עובדים בישראל
 • עיקר פעילות החברה אינה פעילות מו"פ ע"פ הזמנה של אחר תמורת תשלום (חברות הפועלות במודל קוסט+ אינן רלוונטיות למסלול זה)
 • הגשת תכנית התמחות הכוללת הכשרה - תוכן לימודי/מקצועי וחונך מלווה, של לפחות 4 שעות שבועיות

המסלול פתוח להגשה.

 

בקשות שתתקבלנה עד ליום ראשון, ה-2 בפברואר 2020 בשעה 10:00 תעלינה לדיון בסבב הבחינה הראשון.

 1. מסלול הסדנה – איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת

תיאור כללי

המסלול הוקם מתוך מטרה לתמוך בהכשרה, שדרוג יכולות ומיומנויות, ומתן ידע למהנדסים ואנשי פיתוח במקצועות פיתוח מתקדמים ובפרט בתחומי הרובוטיקה והבינה המלאכותית (AI), וזאת באמצעות עידוד פעילות משותפת של מספר חברות הייטק לפיתוח מערך הכשרה משותף באמצעות איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (להלן: "האיגוד").

האיגוד, שיוקם ע"י גרעין חברות מייסדות, יפעיל סדנת הכשרה מתקדמת עבור מהנדסים ומפתחים בחברות הייטק, בהובלת התעשייה. תכנית ההכשרה תותאם לצרכי החברות המייסדות ותכלול תכנים מקצועיים, הכשרה מעשית, העשרה קהילתית וכו', לרבות יעדים מדידים, וזאת בהובלת מנהל מקצועי.

איגוד מסוג זה מגלם יתרונות רבים לחברות המייסדות ולתעשייה בכלל, ביניהם יצירת מודל להכשרת מהנדסים בתעשייה המתאים למגוון חברות, זליגת ידע, יצירת קהילה סביב תחומי ידע טכנולוגיים, איגום משאבים וחלוקת המאמצים בין מספר גורמים, ועוד.

ההטבה

איגודים שיקבלו את אישור הועדה יוכלו לקבל מהרשות מימון של עד 66% מהפעילות, לרבות שכר מנהל האיגוד, בהיקף מענק של עד 2 מיליון ₪ לשנה (על סמך התכנית התקציבית שתוגש ותאושר).

תכנית מאושרת תהא לתקופת פעילות של שלוש שנים, עם אפשרות להארכה של עד שלוש שנים נוספות.

יש לציין כי האיגוד יהא רשאי להגדיר כללי הצטרפות ותמורה בגין ההכשרה בסדנה גם לגורמים שאינם מועסקים על ידי חברות ההייטק החברות בו, באישור מראש של הועדה

תנאי השתתפות עיקריים

התנאים החלים על האיגוד לצורך אישור הבקשה וקבלת ההטבה כוללים, בין השאר, את הדרישות הבאות:

 • על האיגוד לכלול 5 חברות הייטק ישראליות לכל הפחות (תינתן עדיפות לחברות בעלות רמת חדשנות טכנולוגית גבוהה)
 • על כל אחת מחברות ההייטק החברות באיגוד להיות בעלת פעילות מו"פ בתחומי פעילות האיגוד
 • חברות האיגוד מחויבות להעביר בעצמן לפחות 20% מסך שעות התכנית המאושרת במסגרת האיגוד
 • חתימת והגשת מזכר הבנות לגבי פעילות האיגוד
 • העסקת מנהל מקצועי בהיקף משרה שלא יפחת מ-50% במהלך כל תקופת הפעילות
 • הכשרת 200 זכאים, לכל הפחות, במהלך תקופת התכנית המאושרת
 • להירשם כדין בישראל כתאגיד ללא כוונת רווח
   

המסלול פתוח להגשה עד ליום ראשון, ה-9 בפברואר 2020 בשעה 14:00.

 

למען הסר ספק, אין דרישת החזר תמלוגים בגין המענק בשני המסלולים.

 

לסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה, אנא צרו קשר עם:

יפעת לרנר, 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com;

שי לוי, 03-6276152, shay.levi@il.ey.com;

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, gal.ginat@il.ey.com.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.