עמוד הביתחוזרים מקצועייםמפעל טכנולוגי מועדף - תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות - 21.5.19

חוזרים מקצועיים

מפעל טכנולוגי מועדף - תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות - 21.5.19

 

ביום ה' 20 במאי, 2019 פורסמו ברשומות הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019 (להלן: "ההוראה")

ההוראה קובעת את המבחנים לפיהם תאשר רשות החדשנות כי המפעל הינו מפעל מקדם חדשנות, תוך בחינה כי רמת החדשנות של המפעל בתקופת הבחינה שווה או גבוהה לרמת החדשנות המקבלת בעולם בתחום הטכנולוגי שבו עוסק המפעל.

ההוראה מאפשרת למפעלים אשר אינם עומדים בתנאים הכמותיים הקבועים בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבחוק, להיכנס לתחולת מסלול זה וליהנות משיעור מס חברות אטרקטיבי של 12%-6% בגין המרכיב הטכנולוגי וניכוי מס במקור בגין דיבידנדים בשיעור של  20%-4%.

מפעל המעוניין לקבל אישור כאמור מרשות החדשנות יגיש בקשה עד 90 יום מתום שנת המס בעדה היא מוגשת. אישור רשות החדשנות יהא תקף לשנת המס לגביה ניתן ולגבי שתי שנות המס שלאחריה.

ההוראה פותחת חלון הזדמנויות למפעלים המעוניינים להגיש בקשות בגין שנות המס 2017 ו – 2018 במידה והבקשות תוגשנה בתוך 90 ימים מיום פרסום ההוראות, קרי – מיום 20.5.2019.

יודגש כי לצורך יישום הטבות המס נדרש המפעל לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בחוק ולכן נדרשת בחינה מקדימה להשלכות הוראה זו על המפעל.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת השלכות ההוראה על חברתכם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:

            סיגל גריבה, בטלפון 03-6278250, או במייל sigal.griba@il.ey.com

            בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

            בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.