עמוד הביתחוזרים מקצועייםחוזר ביטוח/ 1460 – הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי - 26.3.19

חוזרים מקצועיים

חוזר ביטוח/ 1460 – הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי - 26.3.19

בתאריך 21.2.2019 פורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי חוזר ביטוח/ 1460 (להלן: "החוזר") אשר מפרט את המצבים בהם הכנסתו של עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי.

החוזר מחליף חוזרים קודמים שפורסמו בנושא הנ"ל ומונה מספר סוגי הכנסות ספציפיות הפטורות מדמי ביטוח לאומי, ביניהן:

     1. תשלומים המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד מעביד;

     2. החזרי הוצאות שהוציא העובד לצורך המעסיק בכפוף לקבלות ורישום ההוצאה בספרי המעסיק ולמעט הוצאות רכב;

     3. הפרשות סוציאליות עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה;

     4. אופציות במסלול הוני לפי סעיף 345א לחוק הביטוח הלאומי (החלק הפירותי אינו פטור מדמי ביטוח לאומי).


יובהר כי הרשימה הנ"ל הנה רשימה חלקית בלבד וכי לכל סוג הכנסה נקבעו תנאים וסייגים רלוונטיים באשר לקבלת הפטור מדמי ביטוח לאומי.

מוצע לבחון את מערכת השכר וההתאמה לחוזר הן לגבי תשלומים עתידיים והן בגין תשלומי העבר ע"מ להימנע מחיובי דמי ביטוח לאומי וקנסות.

לצפייה בחוזר לחצו כאן
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסים -

אבישי בן יצחק בטל' 03-6232586, מייל: Avishay.Ben.Izak@il.ey.com

רפי אוזנה בטל' 03-5681065, מייל: Rafi.Uzana@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.