עמוד הביתחוזרים מקצועייםמענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ - 24.3.19

חוזרים מקצועיים

מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ - 24.3.19

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאה למסלול תמיכה בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה (הוראת מנכ"ל 4.54), המעודד מפעלים תעשייתיים לבצע מעבר לייצור מבוסס Industry 4.0 באמצעות מתן סיוע להטמעת טכנולוגיות חדשניות לייצור מתקדם לצורך הגדלת כושר ייצור והעלאת פריון עבודה כמענה לתחרות הגלובאלית.

המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם או לשדרג לטכנולוגיות ייצור מתקדם, במפעל או בקו ייצור (קיים או חדש), ובלבד שעיקר פעילותו של המפעל או קו הייצור הינה ייצורית ועיסוקו נמנה על אחד מענפי התעשייה השונים בסדר C על פי הלמ"ס וכמפורט בהוראת המנכ"ל, וכן שהכנסותיו של המפעל או קו הייצור בשנה שקדמה להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיהם בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד ההגשה לא עלו על 200 מיליון ₪ ועובדים בו 250 - 5 עובדים.

  • סוגי הפעילויות (מפעל או קו ייצור) האפשריות בתכנית:

  • יוכרו רק השקעות מזכות שיבוצעו החל ממועד הגשת הבקשה ולמשך 36 חודשים ממועד כתב אישור -
  • השקעות הוניות - השקעות בטכנולוגיות ייצור חדשניות (כהגדרתם בהוראה) אשר במרכזן זרימת מידע ו/או קישוריות ו/או ניטור ו/או איסוף, ניתוח וחישוב מתקדמים של נתוני ייצור בין חלקים שונים בתהליך הייצור או שרשרת האספקה. כן, יוכרו השקעות בטכנולוגיות שאינן לייצור מתקדם, אך דרושות להטמעת הטכנולוגיות החדשניות (עד 10% מההשקעה המבוקשת).
  • השקעות רכות - שדרוג, השבחה והעצמת ההון האנושי (לרבות הבאת מומחים לצורך כך), ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, וכן קידום חדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.
  • בנוסף, יינתן סיוע עבור עלות הכנת תכנית עבודה שנערכה ע"י יועץ מלווה ועד לתקרה של 40 אלף ₪.
  • במסגרת מסלול זה הוקצו 40 מיליון ₪. מקצה זה מנוהל בדרך "כל הקודם זוכה" ובהקצאה תחרותית. לאור מגבלת התקציב, נקבע כי 70 הבקשות הראשונות שיוגשו בהתאם לתאריך הקובע יועברו לבדיקה מקצועית. יתר הבקשות יבדקו וידונו כמפורט בהוראת המנכ"ל ובכפוף ליתרת התקציב המוקצה.
  • מועד אחרון להגשת בקשות : 30.05.2019, עד השעה 15:00.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:

בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.