עמוד הביתחוזרים מקצועייםפסק דין סקמסקי - 19.3.19

חוזרים מקצועיים

פסק דין סקמסקי - 19.3.19

פסק דין סקמסקי - שיעור המס החל על רווח הון בגין מרכיב הרר"ל בעת מכירת מניות של חברה בעלת מפעל מאושר בידי יחיד |
סדר קיזוז הפסדי הון מחו"ל | קיזוז הפסדים שנוצרו בתאגידי LLC

לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין סקמסקי ואח' (המערערים) אשר עסק בסוגיות הבאות:

1. הסוגיה העיקרית – מהו שיעור המס החל בגין מרכיב הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות חברה נסחרת בעלת מפעל מאושר ע"י יחיד בעל מניות מהותי, שנרכשו עד ליום 1.1.03 – נפסק כי על אף שסעיף 94ב מפנה לשיעור המס הקבוע בסעיף 125ב, ניתן להחיל את השיעור המופחת החל על חלוקת דיבידנד לפי סעיף 47 לחוק עידוד השקעות הון (15%), וזאת לאור קיומו של דין ספציפי הגובר על הדין הכללי.

2. סדר קיזוז הפסד הון מחו"ל שמקורו במכירת נייר ערך זר – נפסק כי יש לקזז תחילה הפסד הון במכירת ני"ע בחו"ל מול הכנסות מריבית או דיבידנד מני"ע בחו"ל ורק לאחר מכן כנגד רווחים בשוק ההון בישראל.

3. קיזוז הפסדים שנבעו ממספר תאגידי LLCs כנגד רווחים שנבעו ב- LLCs אחרים – בית המשפט מאמץ את חוזר מ"ה 5/2004 וקובע כי אין לאפשר קיזוז הפסדיLLC  אחת מול רווחי LLC אחרת.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

סול ישראל , טל': 03-6232534, מייל: saul.israel@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

מוטי תגר טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.