עמוד הביתחוזרים מקצועייםשינוים מרחיקי לכת בחובות הדיווח והפעילות הנדרשת בטריטוריות אוף-שור 29.7.19

חוזרים מקצועיים

שינוים מרחיקי לכת בחובות הדיווח והפעילות הנדרשת בטריטוריות Offshore - 29.7.19

 

באופן חסר תקדים, בעקבות לחצים מטעם ה-EU ומדינות ה-OECD, ובמטרה להימנע מכניסה לרשימה השחורה של ה-EU, מרבית ה-offshores אשר נחשבים בעיני רבים כטריטוריות נטולות מס, בהן כמעט ולא קיימות דרישות דיווח, אימצו חקיקות העוסקות בדרישות למהות כלכלית (Economic substance). החקיקות שפורסמו,  עלולות להשפיע באופן ניכר על קבוצות עסקיות רבות הפועלות במקומות אלה, בדגש על קבוצות אשר מקיימות בטריטוריות אלו פעילות של אחזקה, חברות IP, חברות מימון ועוד.

חקיקות אלו באו לידי ביטוי, בין היתר, בתחומי השיפוט הבאים: British Virgin Islands (BVI), Cayman Islands, Bermuda, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Barbados ו-Curacao.

להלן המאפיינים המרכזיים אשר משותפים לכלל החקיקות:

  • דרישה לנוכחות פיזית נאותה (substance) - במרבית תחומי השיפוט ישנה דרישה לנוכחות פיזית. רמת הדרישה משתנה כתלות בסוג והיקף הפעילות שמבוצעת על ידי הישות (חברה, לרבות שותפות וכיו"ב). הדרישות מרובות יותר ככל והפעילות אשר מבוצעת על ידי הישות קשורה לפעילות למימון, פיננסיים, IP. לדוגמא, ב-BVI חברה נדרשת להגיש לרשויות את האינפורמציה הבאה: מחזור הכנסות, מספר העובדים הקשורים לפעילות, מספר עובדים ב-BVI, כתובת פיזית של משרד, תיאור הציוד הקיים ב-BVI, שמות העובדים וכו'. במרבית הטריטוריות טרם פורסמו תקנות בדבר דרישות ה-substance ואלו צפויות להתפרסם בשבועות הקרובים.
  • פעילות רלוונטית – הדרישות למהות כלכלית יחולו בדרך כלל על ישות שהינה תושבת תחום השיפוט ועוסקת ישירות ו/או באמצעות חברת בת באחת מהפעילויות הבאות: פעילות HQ (אחזקה); בנקאות; ביטוח; ניהול קרנות; מימון וליסינג; הפצה ומרכזי שירות; שילוח; שימוש מסחרי בקניין רוחני. החקיקה קובעת קריטריונים שבהתאם יסווגו ישויות לקטגוריות השונות שלעיל. הסיווג האמור ישפיע על רמת ה-substance  הנדרשת.
  • תחולה ומועדי דיווח – לישויות חדשות, אשר התאגדו לאחר 1.1.2019 תחולת החקיקה היא מיום ההתאגדות ומועד הדיווח הינו על בסיס שנתי החל מה- 1.1.2020. עבור ישויות אשר התאגדו טרם ה-1.1.2019, תחולת החקיקה הינה החל מה- 1.7.2019 ומועד הדיווח הינו על בסיס שנתי החל מה-1.7.2020.
  • סנקציות – במרבית תחומי השיפוט נקבעו סנקציות כספיות ולגאליות מרחיקות לכת בגין אי עמידה בדרישות שצוינו לעיל. לדוגמא ה-BVI, בגין כל שנה בה לא התבצעה עמידה בהתאם ל-Economic substance יחול קנס הנע בין 200 אלף דולר ארה"ב ל- 400 אלף דולר ארה"ב.  בנוסף בחלק מן הטריטוריות אי עמידה בדרישות עשויה להוביל בהמשך להסרת הישות מרשם החברות המקומי, פעולה שעשויה להיחשב כאירוע של פירוק, במדינת התושבת של חברת האם המחזיקה את החברה הנמחקת. יתרה מכך, בחלק מהטריטוריות ישנה סמכות להחליף מידע בנוגע לבעלים הכלכלי או הלגאלי עם טריטוריות אחרות.
  • בנוסף, פורסמה לאחרונה, גם במאוריציוס ופנמה חקיקה מעט שונה, אשר עוסקת גם היא ב-Economic substance, בבסיסה קיימות דרישות למספר נאות של עובדים והכרה נאותה בהוצאות תפעוליות לצורך קבלת הטבות מס.

לאור האמור לעיל, נוכח השינויים הנ"ל, אנו ממליצים לכלל לקוחותינו להם אחזקות בישויות בטריטוריות הללו לעקוב אחר ההתפתחויות, לוודא עמידה בחובות דיווח וציות וכן לשקול העברת הפעילות למדינות אחרות (On-Shoring).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

דפנה ליבר, טל': 03-6232534, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

סול ישראל, טל': 03-6232592, מייל:  Saul.Israel@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל:  Ram.Gargir@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם
המתאים בחברה.{1} כניסה לרשימה השחורה עשויה להגביר את חובות הדיווח של חברות אשר פועלות בטריטוריות אלו, את הביקורות שרשויות המס עשויות לבצע, להחמיר את שיעורי הניכוי מס במקור ועוד.