עמוד הביתחוזרים מקצועייםחוזר מס הכנסה בנושא סיווג מניות בכורה לצרכי מס - 24.7.19

חוזרים מקצועיים

חוזר מס הכנסה בנושא סיווג מניות בכורה לצרכי מס - 24.7.19

 

 • בתאריך 23/07/19 פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא מניות בכורה וסיווגן לצרכי מס.
  החוזר סוקר בין היתר את הטיפול החשבונאי בהתאם לכללי התקינה הבינ"ל (32-IAS) המאפשרים לסווג את מניות הבכורה כמכשיר הוני, התחייבות פיננסית או מכשיר מורכב בהתאם למהות ההסדר החוזי.

   
 • לפי עמדת הרשות ובהתאם לעקרונות יסוד בדיני המס, סיווג מניות בכורה והכנסות המשולמות בגינן, ייבחן על פי תוכנן הכלכלי ועל פי מהותן האמיתית של מניות הבכורה ולא בהכרח לפי הטיפול החשבונאי.
   
 • ככלל, מניות בכורה תסווגנה לצרכי מס כהון מניות, לרבות כאלו המסווגות כ"מכשיר פיננסי מורכב" לפי כללי חשבונאות. דיבידנד בכורה המתקבל בשלן יסווג כהכנסה מדיבידנד בידי המקבל ולא תותר הוצאה לצרכי מס בחברה.
  יחד עם זאת, ככל שמניית הבכורה אינה מקנה זכויות הצבעה, וכן בכפוף לכך שדיבידנד הבכורה נקבע בשיעור קבוע מהערך הנקוב של המניות במועד הנפקתן, תסווג מניית הבכורה כהתחייבות לצרכי מס. תשלומי הדיבידנד יסווגו כהכנסות ריבית אצל המקבל ויותרו כהוצאות ריבית בחברה המנפיקה, בכפוף לכללי התרת ניכוי הוצאות ריבית.

   
 • יובהר כי אם האירועים או הנסיבות המאפשרים את פדיון המניות או תשלום הדיבידנד הם בשליטת החברה, מניות הבכורה יסווגו כהון על כל המשתמע מכך.

 

לצפייה בחוזר מס הכנסה - לחצו כאן.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-5687488
 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.