עמוד הביתחוזרים מקצועייםסיווג ההכנסה ושיעור המס החל על דיבידנד שמקורו בהקצאה תחת סעיף 102 לפקודה – פסיקת ביהמ"ש המחוזי - 8.7.19

חוזרים מקצועיים

סיווג ההכנסה ושיעור המס החל על דיבידנד שמקורו בהקצאה תחת סעיף 102 לפקודה – פסיקת ביהמ"ש המחוזי - 8.7.19

 

ברצוננו להביא לידיעתכם כי אתמול פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת הדן בסיווג ההכנסה של דיבידנד שמקורו בהקצאה תחת סעיף 102 לפקודה ובשיעור המס החל -  ע"מ 55937-01-7 בנושא שוחט נ' מדינת ישראל.

פסק הדין עסק במספר נקודות עיקריות ביניהם:

1. בית המשפט קבע כי דיבידנד שמחולק במהלך תקופת החסימה בגין מניות שהוקצו תחת המסלול ההוני שבסעיף 102 לפקודה ימוסה בשיעור מס רווח הון של 25% ולא בשיעור המס המוטב הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון.

2. לניצע הוקצו מניות מסוג א' אשר היו סוג נפרד של מניות, הקנו לניצע רק זכות השתתפות בחלוקת רווחים, המניות לא נרשמו על שמו של הניצע, לא היו ניתנות להעברה ופקעו עם סיום יחסי העבודה:

א. על אף זאת, לדעת בית המשפט עדין מדובר בכלי אשר עונה על תכלית סעיף 102 לפקודה להידוק הקשר בין החברה לבין העובד;

ב. בית המשפט מציין כי לא שוכנע שמדובר בתגמול אשר ניתן לניצע בגין עבודתו להבדיל מדיבידנד אשר ניתן לו בשל היותו בעל מניות.

3. בית המשפט קבע כי אישור פקיד השומה לתכנית ההקצאה הוא אישור מהותי ולא אישור טכני לקליטת הבקשה לאישור התכנית; יחד עם זאת ניתן  פתח לבחינה עתידית של פקיד השומה בדבר מהות התקבול ובמקרה שיתגלו פרטים מהותיים שלא היו חלק מתכנית ההקצאה.

4. נדחתה הטענה כי הניצע הינו בעל שליטה שכן לטענת בית המשפט הניצע החזיק במניות מסוג א' המהוות 22.7% ממניות סוג א' אך הן לא מהוות 10% מהון המניות שהוצא וכן הן אינן מקנות לניצע זכות לקבלת 10% לפחות מהרווחים (בשנת המס האמורה חלקו של הניצע ברווחים עמד על 9.99%).

 

נציין כי בשלב זה לא ידוע האם רשות המסים תבחר לערער על פסק הדין האמור.
עוד נציין כי עובדות המקרה הן ייחודיות ביותר ולאור נסיבות העניין אנו ממליצים לבחון את הנושאים האמורים בזהירות.


נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור בחוזר זה. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
עו"ד דיקלה רזניק-ארז, ראש תחום מיסוי תגמול הוני והטבות (SBC); טל': 03-6232780, dikla.reznik@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.