עמוד הביתחוזרים מקצועייםפסק דין אלטרה בארה"ב – השלכות תשלום מבוסס מניות על מחירי העברה בקשר לפיתוח נכסים בלתי מוחשיים על ידי צדדים קשורים - 9.7.19

חוזרים מקצועיים

פסק דין אלטרה בארה"ב – השלכות תשלום מבוסס מניות על מחירי העברה בקשר לפיתוח נכסים בלתי מוחשיים על ידי צדדים קשורים - 9.7.19

 

ב-7 ביוני 2019, קיבל בית המשפט לערעורים בארה"ב את טענת ה-IRS על פיה חברות קשורות המשתתפות בהסכם השתתפות בעלויות (Cost Sharing Arrangement, או CSA) צריכות לשאת ביחד בעלויות תשלום מבוסס מניות.

רקעאלטרה נכנסה להסכם CSA עם חברת בת זרה. הסכם מסוג זה מאפשר למשתתפים לחלוק את העלויות של פיתוח נכסים בלתי מוחשיים בהתאם לתועלת הצפויה מניצולם. על פי תקנות מחירי העברה האמריקאיות גם תשלום מבוסס מניות צריך להיכלל בהשתתפות בעלויות. אלטרה בחרה שלא לכלול את התשלום מבוסס המניות בהתחשבנות ובכך נמנעה ממיסים בגובה 80 מיליון דולר.

החלטה – בשנת 2015 בית המשפט למיסים קיבל את עירעורה של אלטרה, אך לפני מספר שבועות הפך בית הדין לערעורים את פסיקת בית המשפט. הנושא העיקרי בתיק היה האם צדדים קשורים המשתתפים ב- CSA חייבים לחלוק בעלויות תגמול מבוסס מניות. עם זאת, הנושא הרחב יותר היה כיצד ליישם את עקרון אורך הזרוע כשלא ניתן לזהות עסקאות דומות בין צדדים לא קשורים. לכך יש השלכות לא רק לחברות המשתתפות ב- CSA, אלא גם לחברות מקבלות שירותים מצדדים קשורים בארה"ב. אלטרה טענה שאין שום הוכחה שצדדים לא קשורים חולקים בעלויות תגמול מבוסס מניות במקרים דומים. טענה זה נדחתה ע"י בית המשפט, שקבע שבמקרים חריגים, כאשר ההסכמים בין צדדים לא קשורים אינם מספיק דומים, רשאי המחוקק ליישם את עיקרון אורך הזרוע באופן אחר.

פסק דין זה תואם את המגמה שעולה מפסיקות בית המשפט העליון בישראל בשנה שעברה על פיו יש לכלול תשלום מבוסס מניות בבסיס העלות לחברות הפועלות במודל קוסט פלוס. כמו כן, יש לשים לב למגמה בעולם בנושא יישום עקרון "מחיר השוק", אשר סופג לאחרונה ביקורת בדמות הצעות להטיל מס על הכלכלה הדיגיטלית.

השלכותמגמות עולמיות אלה דורשות מכל חברה לשקול את ההשלכות על מודל פעילותה ואת השלכות המס הנובעים ממנה. חברות שהנושא רלוונטי עבורן צריכות לבחון את הצורך בתיקון דו"חות מס בארה"ב או מתן ביטוי בהפרשה למס בספרים.  

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

ליאור הררי- ניצן, שותף lior.harary-nitzan@il.ey.com

אייל גונן, שותף eyal.gonen@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.