עמוד הביתחוזרים מקצועייםדיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד 31.7.19 - 8.7.19

חוזרים מקצועיים

דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד 31.7.19


במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה, קיימת חובת דיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות
ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל) ביחס למקרים בהם לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון) .

בהתאם, יש להגיש את הדיווח על רווח הון / הפסד הון, לפי העניין, ממכירת ניירות ערך סחירים
המתייחס למחצית הראשונה של שנת המס 2019, לרבות תשלום המקדמה בגינו, לא יאוחר מיום 31.7.19.

לחצו לנייר עבודה לצורך ביצוע הדיווח
 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.