עמוד הביתחוזרים מקצועייםמפעל טכנולוגי מועדף – הרחבת תחולה לתרופות גנריות - 3.7.19

חוזרים מקצועיים

מפעל טכנולוגי מועדף – הרחבת תחולה לתרופות גנריות

 

ביום 1.7.2019 פורסם ברשומות צו לעידוד השקעות הון (קביעת נכס לא מוחשי מוטב), התשע"ט – 2019.

הצו מהווה הרחבה של הגדרת "נכס לא מוחשי מוטב" בחוק לעידוד השקעות הון כך שיכלול גם תכשירים רפואיים בגינם לא נרשם פטנט (תרופות גנריות).

הצו קובע כי זכות רשומה של תרופות גנריות בפנקס התכשירים בישראל או תרופה אשר אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) או רשות מוסמכת של האיחוד האירופי, תיחשב "נכס לא מוחשי מוטב" ולפיכך, הכנסות של מפעל טכנולוגי שהופקו מנכס זה תהיינה אף הן זכאיות להטבות המס של המסלול הטכנולוגי. תחולת הצו הינה משנת 2019.

פרסום הצו הינו תוצר של יוזמה של משרדנו אשר החלה בתחילת 2018. משרדנו זיהה כי משטר הטבות המס בהולנד מגדיר תרופות גנריות כ"נכס לא מוחשי מוטב" ובכך מאפשר לחברות גנריות ליהנות משיעורי מס מופחתים. פנייתנו לרשות המיסים, תוך ביסוס הטיעונים והמצגים לכך הובילה לדיון של רשות המיסים ב OECD ואישורו לשינוי, ובעקבות זאת פורסם הצו כאמור.

הנכונות של רשות המיסים לבחון ולקדם את ההרחבה כאמור מיישמת למעשה את החלטת מדינת ישראל להפוך את המסלול הטכנולוגי המועדף למשטר מס אטרקטיבי ביותר ביחס לעולם.

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת השלכות ההוראה על חברתכם.

נשמח לעמוד לרשותכם במשרדנו:

סיגל גריבה, בטלפון 03-6278250, או במייל sigal.griba@il.ey.com

בחיפה - ענת ויסמן, בטלפון 04-8654037, או במייל Anat.Weisman@il.ey.com

בתל אביב - דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257, או במייל Daniela.Garcov@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.