עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון נהלי תמלוגים לרשות החדשנות - 28.8.19

חוזרים מקצועיים

עדכון נהלי תמלוגים לרשות החדשנות - 28.8.19

א. דיווח תמלוגים בעקבות שינוי תקינה חשבונאית לגבי הכרה בהכנסות

הסוגיה

החל משנת 2018 נכנסו לתוקפם שינויי תקינה חשבונאיים, באשר לאופן ההכרה בהכנסות על בסיס הפרדה בין רכיבים שונים בעסקה:

  • בתקינה הבינלאומית תקן International Financial Reporting Standard 15 – revenue from Contracts with Customers
  • בתקינה אמריקאית תקן Accounting Standard Codification 606 - Revenue From Contracts with Customers

התקן מגדיר את האופן בו יש להכיר בהכנסות בעלות אופי שונה (לדוגמה, הכרה מידית בהכנסה בגין רישיון תוכנה, לעומת הכרה בהכנסה לאורך תקופת השירות בגין מתן תמיכה). בעקבות השינוי, נוצרה כעת "תקופת מעבר" בה הכנסות אשר עד כה אמורות היו להירשם כהכנסה עתידית, עשויות להיות מוכרות כעת כבר בהווה. תיקון חד-פעמי זה מסווג מבחינה חשבונאית כ "הון" בדוח המאזן, דבר הגורם לכך שהכנסות מסוימות לא תרשמנה בשורת ההכנסות בדוחות רווח והפסד ("איבוד הכנסות").

הדבר מעלה סוגיה בכל הנוגע לדיווח התמלוגים לרשות החדשנות, שכן תקבולים הכפופים לתמלוגים שהיו אמורים להירשם ב-2019 (או בשנים עתידיות, עם קבלת התשלום) כחלק מהתקן הישן, לא ירשמו כהכנסות כלל בדוחות הכספיים.

 

אופן הדיווח לרשות החדשנות

במקרים כגון האמור לעיל, יש לדווח תמלוגים תחת סעיף ההכנסות החייבות (סעיף 2 בדו"ח התמלוגים) גם את הסכום שנרשם תחת סעיף ההון (דהיינו, הסכום שהופחת בדוחות הכספיים מסעיף ההכנסות). את תשלום התמלוגים יש לבצע בהתאם בגין כל ההכנסות, הן אלה שנרשמו כהכנסות והן אלה שנרשמו בסעיף ההון, כמובן.

ככל שנדרש תיקון לאחור של דוח החציון הראשון של 2019 או דוחות קודמים לו, יש לשלוח דוח מתוקן, ולשלם בהתאם

ב. דיווח חד-שנתי עבור דיווחי תמלוגים בהיקף נמוך - תזכורת

במסגרת עדכון לנוהל התמלוגים של רשות החדשנות, הותר לחברות אשר סך התמלוגים שלהן לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) במחצית הראשונה של שנת הדיווח הינו נמוך מ-5,000 דולר ארה"ב, להגיש ולשלם יחדיו את שני דו"חות התמלוגים עבור שני חציונים של אותה השנה, עד ל-1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח (קרי, במועד הגשת דו"ח התמלוגים של חציון II). פירוט הדו"חות:

  • דיווח תמלוגים בגין המחצית הראשונה של שנת הדיווח (חודשים ינואר-יוני)
  • דיווח תמלוגים בגין המחצית השנייה של שנת הדיווח (חודשים יולי-דצמבר)

דחיית תשלום התמלוגים בגין החציון הראשון, עבור חברות העומדות בתנאים בהתאם לאמור לעיל, לא תחייב את החברה בתשלום של הפרשי ריבית והצמדה.

הדיווח והתשלום המשותף במועד חציון II תקף גם לגבי חברות הנדרשות לבצע את התיקון המוזכר בסעיף א' לעיל, בגין שינוי התקינה החשבונאית.

חברות המעוניינות בכך, תוכלנה להמשיך ולהגיש דיווחי תמלוגים מדי חציון, כפי שנעשה עד כה.

לסיוע ופרטים נוספים בנוגע לקול קורא זה, אנא צרו קשר עם:

איתי ז'טלני, 03-6276176, itay.zetelny@il.ey.com,

יפעת לרנר, 03-6276179, yifat.lerner@il.ey.com;

ובחיפה עם גל גינת, 04-8654089, gal.ginat@il.ey.com.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמיכה ומענקים שונים, והפרטים לעיל מהווים מידע בסיסי בנוגע לעיקרי נהלי המסלול בלבד, ונכונים למועד פרסומם. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.