עמוד הביתחוזרים מקצועייםדירקטיבת ה-(Mandatory Disclosure Rules (MDR וחובות הדיווח האירופאיות - 25.8.19

חוזרים מקצועיים

דירקטיבת ה-(Mandatory Disclosure Rules (MDR וחובות הדיווח האירופאיות - 25.8.19

 

1.    מבוא

ביום 25 ליוני 2018 נכנסה לתוקפה הדירקטיבה האירופאית העוסקת בחובות דיווח וגילוי נרחבות לגבי עסקאות בינלאומיות. המדובר בעסקאות אשר יש להן זיקה לאיחוד האירופי ומתקיימים בהן מאפיינים ספציפיים (המכונים hallmarks). על אף שחובות הדיווח בהתאם לדירקטיבה ייכנסו למלוא תוקפן רק ביום 1 ביולי 2020 (להוציא פולין – ר' להלן), כלל העסקאות שמתקיימים בהם המאפיינים הרלוונטיים ואשר נעשו זמינות ליישום או שיישומן החל בתקופת המעבר (קרי, בין 25 ליוני 2018 ועד ל-1 ביולי 2020), יהיו חייבות בדיווח עד ליום 31 באוגוסט 2020. החל מיום 1 ביולי 2020, כל עסקה כאמור תהא חייבת בדיווח תוך 30 יום. חילופי המידע יחלו ב-31 לאוקטובר 2020.

בהתאם לדירקטיבה, מדינות האיחוד האירופאי מחויבות באימוץ חקיקות בהתאם לעקרונותיה עד ליום 1 בינואר 2020. נכון למועד זה, מרבית מדינות האיחוד (לרבות בריטניה, על אף כוונתה לעזוב את האיחוד) פרסמו את טיוטת החקיקה ובחלקן הליך החקיקה אף הושלם. על אף שמרבית המדינות אינן מרחיבות את הוראות ה-MDR מעבר לנקבע בדירקטיבה, פולין הרחיבה הוראות אלו באופן דרמטי, לרבות את מועד כניסתן לתוקף, שהוקדם ל-1 בינואר 2019 (להרחבה בנושא, ראה חוזר לקוחות מס' 30/2019).

על אף שחובת הדיווח הראשונית מוטלת כברירת מחדל על יועצים (intermediaries) תושבי האיחוד האירופאי, חובת הדיווח תוטל על כתפי הנישום במידה ובעסקה לא מעורב יועץ תושב האיחוד, או במידה ולאותו יועץ יש חובת חיסיון כלפי הלקוח. יצוין כי בחלק מהמדינות, ההוראות צפויות לכלול גם דיווח שנתי של הנישום על כלל העסקאות החייבות בדיווח, גם אם אלו דווחו באופן שוטף על ידי היועצים הרלוונטיים.

על מנת לשפר את האפקטיביות של הדירקטיבה, מדינות האיחוד נדרשות לכלול בהוראותיהן קנסות שיוטלו בגין אי דיווח, בהיקף שיהיה אפקטיבי, פרופורציונלי ומרתיע. בגישה זו, מדינות שונות צפויות לכלול ולהטיל סכומי קנסות מהותיים ביותר, למשל, עד 830 אלפי אירו בהולנד, עד 1 מיליון פאונד באנגליה, ועד 4.7 מיליון אירו בפולין.

2.  סוגי העסקאות החייבות בדיווח (hallmarks)

הדירקטיבה מבחינה בין שני סוגי מאפיינים לעסקאות – כאלה שבהתקיימם קמה חובת דיווח אוטומטית, וכאלה שקמה בגינם חובת דיווח בכפוף להתקיימות "מבחן ההנאה העיקרי" (main benefit test).

 

עסקאות אשר מקימות חובת דיווח מיידית, כוללות, בין היתר:

עסקאות אשר כפופות ל"מבחן ההנאה העיקרי" כוללות, בין היתר:

  1. יישום חד-צדדי של כללי safe-harbors במחירי העברה, למשל בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מס' 12/2018 בנוגע לשיעורי רווחיות לשירותי שיווק, הפצה, ושירותים המוסיפים ערך נמוך; שימוש בריבית AFR בהלוואות וכיו"ב.
  1. תשלומים הניתנים לניכוי כהוצאה ואשר אינם חייבים במס מלא אצל המקבל (שיעור מס אפס או כמעט אפס, פטור ממס ומשטר מס מועדף), למשל, בתשלומי תמלוגים לחברה ישראלית הנהנית מהטבות לפי חוק עידוד או לחברה אמריקאית הנהנית משיעור מס מופחת במסגרת ה-FDII; תשלומים לישויות היברידיות; תשלומים למדינות off-shore וכיו"ב.
  1. שינוי מבנה שמוביל להסטת רווחים משמעותית (למעלה מ-50%) בעקבות העברת פונקציות, נכסים ו/או סיכונים בין צדדים קשורים.
  1. תשלומים לשותפות או ל-LLC שקופה, כמו גם לחברה תושבת מקלט מס הנמנה ברשימה השחורה של ה-OECD או ה-EU.
  1. רכישת חברה בהפסדים לצורך הפחתת חבות המס באמצעותם קיזוזם מול פעילות אחרת.
  1. העברת נכסים בלתי מוחשיים שאין לשווי ההוגן שלהם ציטוט אובייקטיבי.
  1. קיומו של סעיף סודיות, שכר הטרחה בעסקה נקבע בהתאם לחסכון המס או שמדובר בתכנון / חוות דעת מדף.
 

השלכות

לקוחות הפועלים במדינות האיחוד האירופאי, בין במישרין ובין באמצעות חברות בנות, נדרשים לבחון בהקדם את חובות הגילוי והדיווח בגין פעילותם זו החל מיום 25 ליוני 2018, ולבחון את מוכנותם למעקב ובקרה אחר הדיווחים החל מיום 1 ליולי 2020 (או מוקדם יותר בהתאם למדינה הרלוונטית, למשל פולין).

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

מוטי תגר טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

סול ישראל , טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.