עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכון נוסף לחוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - 12.8.19

חוזרים מקצועיים

עדכון נוסף לחוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - 12.8.19

 

  • ביום 28/03/2019 פרסמה רשות המיסים עדכון לחוזר מס הכנסה 4/2017 – ובו ניתנה הארכת תוקף והבהרות נוספות ליישום הוראות החוזר. במסגרת העדכון ניתנה הארכת תוקף למעסיקים לניצול סכום העודף בקופה המרכזית עד ליום 30 לספטמבר 2019.
  • במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית (לטובת הפקדות שוטפות או משיכה כמזומן), לא תותר הוצאה בתשלום מרכיב הפיצויים לפי הוראות סעיף 17(5) לפקודה עבור כלל עובדי המעסיק, וזאת עד לגובה העודף כאמור.
  • החוזר מדגיש כי בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יכירו בעודף כהכנסה לפי סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים מהקופה המרכזית על ידי המעסיק.
  • על מעסיק לצרף לדוח השנתי של שנת המס שלגביה נערכה בדיקת סכום העודף בקופה ולדוח השנתי של שנת המס שבה נמשך סכום העודף מהקופה המרכזית, העתק מטופס 417 - "בקשה למשיכת סכום העודף וחישוב סכום העודף" וכן אישור מהקופה המרכזית על סכומים ששולמו למעסיק והמס שנוכה מהם.

 

לייעוץ וליווי התהליך מול רשות המיסים והקופות המנהלות, ניתן ליצור קשר עם משרדנו:

אורי גופר | 052-4659545 |    Ori.Goffer@il.ey.com
רפי אוזנה | 052-5330196 | Rafi.Uzana@il.ey.com
תמר כהן | 050-6599447 | Tamar.Cohen@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.