עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול תעסוקה - מענקים עבור העסקת עובדים בשכר גבוה, באזור עדיפות לאומית - 31.7.19

חוזרים מקצועיים

מסלול תעסוקה - מענקים עבור העסקת עובדים בשכר גבוה, באזור עדיפות לאומית - 31.7.19

 

 משרד הכלכלה פרסם לאחרונה הקצאה חדשה למתן סיוע בקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה- הוראת מנכ"ל 4.18.

 להלן פירוט ההקצאה עבור התוכנית:

התכנית מיועדת לחברות המעוניינות להקים, להוסיף, להרחיב או להעתיק מיזם לאזור עדיפות לאומית/ירושלים.

  1.  מחזור המכירות הכולל של החברה היה למעלה מ - 25 מיליון בשנה שקדמה להגשת הבקשה (ברשויות מקומיות ואזורי תעשייה במחוז הצפון המסווגים לאשכולות פריפריאליים 1-4, למעלה מ - 15 מיליון ₪).
  2. התחייבות להעסקה מינימלית של לפחות 15 עובדים (במקרה של העתקה, הגבוה מבין 15 עובדים או מספר העובדים שהעסיקה החברה לפני ההעתקה).
  3. תמהיל שכר העובדים (ברוטו) יהיה כמפורט להלן (השכר הממוצע במשק הרלוונטי להקצאה הינו 11,140 ₪):

שכר הברוטו לעובד

לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק

לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק

מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5 מהשכר הממוצע במשק (לא כולל)

היקף העובדים הנדרש ביחס לשכר הברוטו לעובד

לא פחות מ -%10 מסך העובדים, בגינם ניתן הסיוע

לא פחות מ - %35 מסך העובדים, בגינם ניתן הסיוע

לא יותר מ - %55 מסך העובדים, בגינם ניתן הסיוע

 
  • תקרת עלות השכר המוכרת לעובד הינה 30,000 ושיעור התמיכה הממוצע הינו 25%, למשך 48 חודשים.
  • עובד חדש יוגדר כעובד שנקלט בעסק החל מיום 1.1.2019 ונכון ליום זה, העסיק מבקש הסיוע לפחות 15 משרות מלאות.
  • ניקוד נוסף יינתן בתכנית לחברות בעלות חדשנות טכנולוגית וכן לחברות אשר יתחייבו להעסיק לפחות 3 עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ו/או לפחות 2 עובדים המשרתים בשירות מילואים פעיל.
  • מקום מגוריהם של לפחות 60% מהעובדים המזכים בסיוע יהיה באזורי עדיפות לאומית/ירושלים.

המועד האחרון להגשת בקשות: 22.9.2019 בשעה 15:00.

מעסיקים המעוניינים להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת בקשה מוזמנים לפנות למחלקות תמריצים במשרדנו בטלפון:

בתל אביב: 03-5687480/0526-318572 (ענת ברוכים).

בחיפה: 04-8654037/052-3750248 (ענת ויסמן).

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי תמריצים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.