עמוד הביתחוזרים מקצועייםתיקון לחוזר מס הכנסה 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצרכי מס - 28.7.19

חוזרים מקצועיים

תיקון לחוזר מס הכנסה 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצרכי מס - 28.7.19

 

בתאריך 25 ליולי, רשות המסים פרסמה תיקון לחוזר מס הכנסה מיום 23 ליולי בנושא "מניות בכורה – סיווג לצרכי מס". סעיף 5.2 לחוזר תוקן והנוסח המתוקן הינו כדלקמן:
ככל ומניית בכורה שאינה מקנה זכויות הצבעה, תסווג כהתחייבות פיננסית על פי IAS32 וכן בכפוף לכך שדיבידנד הבכורה נקבע בשיעור קבוע מהערך הנקוב של מניות הבכורה במועד הנפקת המניה, אזי מניית הבכורה תסווג כ"התחייבות" גם לצרכי מס.


לצפייה בחוזר מס הכנסה המתוקן - לחצו כאן.

לצפייה בחוזר לקוחותינו המעודכן - לחצו כאן.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.