עמוד הביתחוזרים מקצועייםעדכונים בנושאי הגירה - 20.1.19

חוזרים מקצועיים

עדכונים בנושאי הגירה

עדכון דרישת הסף לשכר מומחה זר בבקשות לאשרת עבודה ב'1 לשנה ואשרת עבודה ב'1 מטעם חברת הייטק

קריטריון השכר עבור מומחים זרים עודכן כלהלן:
כפל השכר הממוצע במשק הישראלי (המפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי) נכון לינואר 2019 הינו שכר בסיסי ברוטו של 278,20 ש"ח לחודש (אשתקד 604,19 ש"ח).
במסגרת שכר בסיסי ברוטו ניתן לכלול תשלומים חודשיים שאינם מותנים, כגון תשלום עבור אש"ל, בונוס וכדומה. קריטריון השכר נוגע למומחים זרים העובדים בישראל לתקופה שמעל לשלושה חודשים או המועסקים על ידי חברה שהוכרה כחברת הייטק על ידי רשות החדשנות.
באחריות המעסיק לוודא כי העובד הזר המועסק על ידו משתכר בהתאם לקריטריון שכר מומחים האמור. בכל שאלה בנוגע לחישוב השכר הבסיסי ברוטו למטרות הגירה, ניתן להתייעץ עם יועץ הגירה מטעם EY. 

עדכון אגרות ממשלה לשנת 2019

אגרות ממשלה לאשרת עבודה לשנה עודכנו לסך כולל של 180,11 ש"ח, כלהלן:

שלב 1 - היתר העסקה: 210,1 ש"ח (אשתקד 190,1 ש"ח)
שלב 2 - רישיון עבודה: 795,9 ש"ח (אשתקד 670,9 ש"ח)
שלב 3 - אשרת כניסות רב פעמית: 175 ש"ח (אשתקד 170 ש"ח) 

אשרת בני משפחה נלווים: 265 ש"ח (אשתקד 260 ש"ח)

לצוות ההגירה במשרדנו ניסיון רב בייעוץ הגירה, הכנה והגשת בקשות עבודה לחברות. למידע נוסף יש לפנות ל:

קרן סמית(ישראלי וגלובלי)  keren.smith@il.ey.com  03-7611332

הילה עוזר (ישראלי וגלובלי)  hila.ozer@il.ey.com  073-3799987 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי הגירה שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת עדכון זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המידע לגורם המתאים בחברה.