עמוד הביתחוזרים מקצועייםתשלום מקדמות ודיווחים לרשות המיסים ועדכון שיעור הריבית 1.1.19

חוזרים מקצועיים

תשלום מקדמות ודיווחים לרשות המיסים ועדכון שיעור הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה ינואר 2019

1. במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה חלות בחודש ינואר 2019 חובות תשלום בגין מקדמות כמפורט להלן:

א. דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו עד ליום 31 בינואר 2019 - מחצית שנייה של שנת המס 2018. הדיווח יתייחס רק לניירות ערך סחירים מהם לא נוכה מלוא המס במקור. הדיווח יכלול את סך התמורות מהמכירה, סך הרווחים, סך ההפסדים, סכום הרווח או ההפסד נטו והמקדמה לתשלום.

ב. תשלום מקדמה של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים עד ליום 30 בינואר 2019 במסלול זה אין אפשרות לדרוש הוצאות פחת, הפחתה אחרת בשל הדירות או הוצאות אחרות בייצור ההכנסה.

ג. תשלום ע"ח חוב מס לשנת 2018 שישולם עד ה-31 בינואר 2019 יהיה פטור ממלוא הפרשי הצמדה וריבית. מומלץ לעשות הערכה לחוב המס לשנת 2018 ולפעול בהתאם.

כמו כן, יש להגיש הודעה על החלת התקנות הדולריות בשנת 2019 עד ליום 30 בינואר 2019. נציין כי בתום שלוש מס בהן יושמו התקנות הדולריות יש להגיש בקשה להחלת התקנות הדולריות לגבי כל שנה בנפרד.

2. קביעת שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה לשנת 2019

ביום ה-30 לדצמבר 2018 פורסמה ברשומות הודעה מטעם שר האוצר, על קביעת שיעור ריבית לפי התקנות לעניין סעיף 3(ט) וסעיף 3(י) לשנת 2019, כדלקמן:

- קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט( לפקודה לשנת 2019

נקבע, כי בשנת 2019 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה-1985, הינו %41.3 נומינלי.

יובהר כי לא חל שינוי לעניין החריג הקבוע בתקנה 2(ב) לתקנות, לפיו לגבי הלוואה שניתנה ממעביד לעובד שאינו בעל שליטה במעביד, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת הזקיפה אינו עולה על 7,680 ש"ח.  הסכום מעודכן לשנת 2017 ,ליום חוזר זה טרם פורסם הסכום המעודכן לשנת 2019.

- קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה לשנת 2019

נקבע, כי בשנת 2019 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י((, התשמ"ו-1986 ,הינו 2.56% נומינלי. לגבי הלוואות במטבע חוץ - לא חל שינוי בשיעור הריבית והוא נשאר שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע בתוספת %3 .

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.