עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים ביניים לדוגמא 2022

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים ביניים לדוגמא 2022

 

 

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים ביניים לדוגמא עבור תקופות הביניים בשנת 2022 אשר כוללים את הקבצים הבאים:

  • דוחות כספיים ביניים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
    א. דוחות כספיים ביניים מאוחדים בגרסת "עקוב אחר שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בשנת 2021 – לחצו כאן.
    ב. דוחות כספיים ביניים מאוחדים עבור תקופות הביניים בשנת 2022 בגרסה נקייה – לחצו כאן.
  • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 בגרסה נקייה – לחצו כאן.

 

עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת הדוחות הכספיים ביניים בשנת 2021 הינם:

1.   התייחסות למלחמה בין רוסיה לאוקראינה והבהרה להשלכות החשבונאות האפשריות על הדוחות הכספיים הביניים.

2. גילוי ליישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים –

א. תיקון ל-IAS 16 אשר אוסר על הפחתת תמורה שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד מעלותו וקובע כי תמורת המכירה והעלויות הנלוות יוכרו ברווח או הפסד.
ב. תיקון ל- IAS 37 בדבר העלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד.
ג. תיקון ל- IFRS 3 אשר מחליף את ההתייחסות למסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם, בהתייחס למסגרת המושגית כפי שפורסמה במרס, 2018.
ד. תיקון ל- IFRS 9 במסגרת פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים 2018-2020 אשר מבהיר אלו עמלות על החברה לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן "10 האחוזים".