עמוד הביתחוזרים מקצועייםגרמניה – מס במקור על תשלומים בגין שירותי פרסום דיגיטלי - 21.2.19

חוזרים מקצועיים

גרמניה – מס במקור על תשלומים בגין שירותי פרסום דיגיטלי

במסגרת מספר שומות שנערכו לאחרונה בגרמניה נקבע כי תשלומים בגין שירותי פרסום דיגיטלי חייבים במס במקור בדומה לתשלומי תמלוגים או תשלומים עבור שימוש בידע. שיעור ניכוי המס במקור בדין הפנימי בגרמניה הינו 15.825% .

ככל שיש אמנה בין מדינת התושבות של ספק השירותים )מקבל התשלום( לבין גרמניה, יוכל המשלם לנכות מס במקור בשיעור נמוך יותר, כמוסכם באמנה, וזאת רק ככל שיוצג בפניו במועד התשלום אישור תקף לפטור מניכוי מס במקור. באמנה בין ישראל לגרמניה שיעור הניכוי על תשלומים מסוג זה הוא 0%.

למרות שנערכים דיונים פנימיים ברשות המיסים בגרמניה לגבי העמדה הרשמית שיש לנקוט בהקשר זה, לא צפוי שתפורסם עמדה רשמית בנושא לפני קיץ 2019.

חברות ישראליות המספקות שירותי פרסום דיגיטלי המעוניינות להימנע מניכוי המס במקור בגרמניה )או לחלופין למנוע התייקרות כלכלית של שירותים אלו ללקוחות החברות ככל שהן אלו הנושאות בנטל המס(, יכולות לבחון את האפשרות לפנות לרשויות המס בגרמניה בבקשה לקבלת אישור לפטור מניכוי מס במקור. יש לקבל אישור כאמור בעבור כל לקוח גרמני. יש לציין כי ההליך אורך מספר חודשים.

מחלקת המיסוי הבינלאומי תשמח לסייע בהגשת הבקשה לפטור מניכוי מס במקור בגרמניה, וכן בבקשות להחזרי מס (ניכויים שנוכו על ידי המשלמים בפועל בטרם קבלת האישור).

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
מוטי תגר, טל': 073-3799509, Motti.Tagar@il.ey.com
ירון כפרי, טל': 03-5680957, Yaron.Kafri@il.ey.com
סול ישראל, טל': 03-6232534, saul.israel@il.ey.com

מטרת מזכר זה הינה להביע לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.