עמוד הביתחוזרים מקצועייםהשפעת מגפת הקורונה על יישום אמנות למניעת כפל מס

חוזרים מקצועיים

השפעת מגפת הקורונה על יישום אמנות למניעת כפל מס

 

ביום 21.01.2021 פרסם ארגון ה-OECD קובץ עדכני הכולל קווים מנחים לגבי השפעתן של מגבלות התנועה והטיסות על היישום והפרשנות של אמנות למניעת כפל מס. קובץ זה פורסם בהמשך למסמך קודם מאפריל אשתקד.

הפרסום מציע קווים מנחים לאופן הפרשנות הראוי של סוגיות כגון: תושבות לצרכי מס של יחידים וחברות, מיסוי מוסד קבע על סוגיו השונים ומיסוי שכר עובדים בתקופה שבה נישומים היו מוגבלים ביכולת התנועה שלהם לצרכי מטרות עסקיות ואישיות עקב מגפת הקורונה.

הנושאים הנידונים במסמך רלוונטיים הן לתאגידים והן ליחידים שמעורבים בפעילות עסקית בינלאומית.

יודגש כי על אף פרסום הקווים המנחים, אין המדובר בהוראות מנדטוריות, לכל מדינה יש סמכות לאמץ פרשנות שונה של הדברים. עוד יודגש שמטרת הקווים המנחים הינה למנוע תרחישים של כפל מס ובמפורש אין להסתמך עליהם כדי לבסס טענה של כפל הקלה ממס.

ביתר פירוט, המסמך דן בעיקר בנושאים הבאים:

מוסד קבע:

 • עבודת עובד מביתו באופן זמני עבור מעסיק זר: המסמך מציע להקל בנסיבות שבהן העובדים מבצעים את עבודתם מביתם לא עקב דרישת החברה ואף לא בשליטתה, ולא לראותם כיוצרים מוסד קבע לחברה.
 • התקשרות בחוזים ע"י סוכן תלוי עבור תאגיד זר: הקווים המנחים מציעים גם כאן להקל ולא לקבוע כי פעילותו של הסוכן התלוי תיצור מוסד קבע אם מדובר במצב זמני וכתוצאה ממגבלות מגפת הקורונה.
 • פעילויות בנייה, התקנה והקמה: אתר בנייה יכול להיחשב כמוסד קבע גם אם בנייתו הופסקה באופן זמני, אך מדינות עשויות לשקול לא להחשיב את התקופה בה הופסקה הבנייה בשל המגפה כחלק מסך הזמן לבחינת קיומו של מוסד קבע.


סוגיות תושבות:

 • במישור החברה: מוצע במסמך ששינוי מקום מושבם של חברי הנהלה או דירקטוריון של חברה תושבת מדינה אחרת כתוצאה ממגבלות תנועה בשל מגפת הקורונה, לא ישליך על קביעת התושבות של החברה לצרכי האמנה.
 • במישור היחיד: הפרסום של ה-OECD מעודד להקל עם יחידים המצויים ברילוקיישן ארוך טווח או קצר טווח, בין אם חזרו למדינת המוצא שלהם ובין אם מצאו עצמם מוגבלים בתנועה במדינת שלישית קצר טווח, וזאת על מנת למנוע כפל מס.  בהקשר זה יודגש כי מי שמצא את עצמו שוהה בישראל בשל נסיבות הקורונה מעבר למכסת הימים שקובע בחוק, יהיה חייב בהגשת דוח מס בישראל (בלי קשר לעמדת התושבות שלו לצרכי מס).
   
 • מיסוי הכנסת עבודה:
 • ככלל, אמנת המודל של ה-OECD קובעת כי זכות המיסוי על משכורתו של עובד מצויה בידי המדינה בה העובד "נוכח פיזית בעת ביצוע הפעילויות שעבורן משולמת הכנסתו מעבודה" במידה שהוא נמצא בה יותר מ-183 ימים בשנה, או אם נטל הוצאות השכר של העובד מוטל על תושב מדינת המקור או מוסד קבע מדינת המקור.
 • ברוח הדברים שנאמרו לעיל לגבי תושבותו של היחיד, כך גם מציע המסמך להקל בנסיבות שעובדים כאמור מצאו עצמם שוהים יותר מ-183 יום עקב מגבלות התנועה בתקופת הקורונה.

   

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מחלקת מיסוי בינלאומי:

ליאור הררי- ניצן  lior.harary-nitzan@il.ey.com

ירון כפרי  yaron.kafri@il.ey.com

מוטי תגר  motti.tagar@il.ey.com

רם גרגיר  ram.gargir@il.ey.com

דפנה ליבר  dafna.lieber@il.ey.com

אלכס זינגר  alex.singer@il.ey.com (ED)

חגית קורין  korine.hagit@il.ey.com

דני צוקר danny.zucker@il.ey.com

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.