עמוד הביתחוזרים מקצועייםנוהל מנהלה לבקשות למתווה "מפיתוח לייצור" ומתווה "מפעל תעשייתי ראשוני" בשיתוף הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - 12.2.19

חוזרים מקצועיים

נוהל מנהלה לבקשות למתווה "מפיתוח לייצור" ומתווה "מפעל תעשייתי ראשוני" בשיתוף הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה (להלן: "הרשות להשקעות") פרסמה לאחרונה נוהל חדש לטיפול בבקשות במתווה "מפיתוח לייצור" ובמתווה "מפעל תעשייתי ראשוני" (להלן: "הנוהל"), אשר מטרתו הסדרת הנהלים לבחינת תכניות מענקים בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון עבור חברות המפתחות מוצרים פורצי דרך ומעוניינות לייצרם בישראל.

הנוהל מאפשר לחברות במתווה "מפיתוח לייצור" או "מפעל תעשייתי ראשוני" לקבל מענקים בהיקף של %20 (ועד %10 נוספים לחברות הממוקמות בנגב, בשדרות, עוטף עזה ובצפון באשכולות 4-1 ,כתלות בעמידה ביעדים), ועד לתקרת 1 השקעה של 20 מ' ₪. 

הנוהל קובע כללים מותאמים ומקלים לבחינת הבקשות של חברות שעומדות בתנאים שנקבעו, כאשר נקבעו בו בין היתר:

 • לוחות זמנים מקוצרים לדיון ראשון במנהלה (עד 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה).
 • זמן ארוך יותר להגעה ליעדי התכנית (כגון גידול במחזור ובייצוא). שנת ההפעלה נקבעה לשנה הראשונה לאחר סיום קבלת כל ההיתרים ולא יאוחר מ- 8 שנים ממועד קבלת כתב האישור (10 שנים במקרה של מפעל בתחום הרפואה או הפארמה לחברות במתווה "מפעל תעשייתי ראשוני").
 • קריטריונים מקלים בבחינת הבקשות - הקריטריונים שנקבעו בנוהל לבחינת הבקשות הותאמו למטרות הנוהל ונקבע, בין היתר, כי יתייחסו בבחינת הבקשות לרמת הסיכון של התכנית, החדשנות הטכנולוגית ויכולת הניהול המוכחת של המפעל.
 • הגמשת הכללים לביטול דרישה להחזר מענקים - נקבעו כללים גמישים יותר למקרים בהם לא תידרש חברה להחזיר מענקים במקרה של אי עמידה ביעדים, כגון: עצירת פרויקט ע"י גורמים רגולטוריים, כישלון בניסויים והתפתחות טכנולוגית בלתי צפויה. 

  מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע לכם בקבלת מידע נוסף אודות פרסום זה. 
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת ויסמן: Anat.Weisman@il.ey.com או בטלפון 04-8654037 
 • ולדניאלה גרקוב: Daniela.Garcov@il.ey.com או בטלפון 03-6278257
     
  מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
  בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
 •