עמוד הביתחוזרים מקצועייםהיערכות לשינויים במפעל המועדף - 2.2.21

חוזרים מקצועיים

היערכות לשינויים במפעל המועדף - 2.2.21

 

לקראת תום תקופת המעבר, הרינו לעדכנכם אודות השינויים הצפויים לחול במסלול המפעל המועדף החל מ - 6/2021. השינויים החלים מתייחסים בעיקר להגדרת "הכנסה מועדפת" הזכאית להטבות.

בעקבות תיקון 73 לחוק, שונתה הגדרת "הכנסה מועדפת" ולפי ההגדרה החדשה, לצורך חישוב ההכנסה המועדפת של מפעל מועדף יש להחיל גם במפעל המועדף את הכללים החלים על הכנסה טכנולוגית מועדפת.

בתיקון לחוק נקבעו הוראות מעבר עבור מפעל מועדף (אשר היה זכאי להטבות ביום 30/06/2016), כך שהשינוי כאמור יחול החל מיום 30 ביוני 2021.

על פי ההגדרה החדשה, העקרונות שנקבעו בדוח של ה OECD לעניין משטרי מס מזיקים החלים כיום במפעל הטכנולוגי, יחולו עם תום תקופת המעבר גם על המפעל המועדף.

בהתאם לכך, יחולו עיקר השינויים הבאים:

  1. הטבות המס תינתנה בגין הכנסות מפעילות ייצור או בגין הכנסות מטכנולוגיה אשר מקורה ב "נכס לא מוחשי מוטב" כדוגמת פטנטים, תוכנות, תרופות גנריות וכד'.
  2. הכנסה שמקורה בנכס שיווקי כדוגמת מותג, סימן מסחרי, קשרי לקוחות וכד', העולה על 10% מרווחי החברה, לא תהנה מהטבות המס ותמוסה במס חברות מלא.
  3. הכנסות מטכנולוגיה ייהנו מהטבות בהתאם לכללי הנקסוס.

מפעלים תעשייתיים אשר ברשותם טכנולוגיה אשר אינה נכללת ברשימת נכס לא מוחשי מוטב בחוק, עשויים לשלם מס מלא בגין חלק מפעילותם המיוחס לטכנולוגיה. בפני החברות ישנן מספר חלופות לצמצום החשיפה ולפיכך, נדרשת לכך היערכות מראש ותיעוד מתאים.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257 או במייל [email protected]
ענבל שחר, בטלפון 053-6268666  או במייל [email protected]m

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.