עמוד הביתחוזרים מקצועייםאמנה חדשה למניעת כפל מס בין אוסטרליה וישראל - 26.12.19

חוזרים מקצועיים

אמנה חדשה למניעת כפל מס בין אוסטרליה וישראל - 26.12.19

 

האמנה החדשה למניעת כפל מס (להלן: "האמנה") בין אוסטרליה לבין מדינת ישראל תיכנס לתוקף החל מה-1.1.2020.

האמנה עולה בקנה אחד עם עקרונות ה-BEPS של ארגון ה-OECD והמלצותיו.

להלן, תמצית הסעיפים העיקריים מהאמנה:

 • סעיף מוסד הקבע מציב רף נמוך להיווצרות מוסד קבע במדינה המתקשרת לרבות אימוץ הסטנדרט של סוכן הנוטל את התפקיד העיקרי בניהול משא ומתן מול לקוחות – "Plays The Principal Role".
 • דיבידנדים – שיעורי ניכוי מס במקור הנעים בין 0%-15%:
  • 0% לדיבידנדים המשולמים לקרנות פנסיה פטורות ממס, ממשלת המדינה האחרת (לרבות קרנות השקעות ממשלתיות) ובנק מרכזי;
  • 5% לדיבידנדים המשולמים לחברה המחזיקה לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה המשלמת במהלך 365 הימים הקודמים ליום התשלום (למעט חריגים).
  • 15% בכל יתר המקרים.
 • ריבית – שיעורי ניכוי מס במקור הנעים בין 0%-10%:
  • 0% לריבית המשולמת לגופים ממשלתיים של המדינה האחרת (לרבות קרנות השקעה ממשלתיות) ובנק מרכזי.
  • 5% לריבית המשולמת לקרנות פנסיה ולמוסד בנקאי אשר אינו קשור למשלם (ובכפוף לתנאים נוספים).
  • 10% בכל יתר המקרים.
 • תמלוגים – שיעור ניכוי מס במקור בשיעור של 5%.
 • רווחי הון – הסדרת זכות המיסוי במכירת מקרקעין, מניות ו/או זכויות אחרות על ידי תושבי חוץ. נציין, כי פרוטוקול האמנה מאפשר בפירוש תחולה של סעיף מס יציאה המעוגן בסעיף 100א' לפקודת מס הכנסה.
 • הגבלת הטבות האמנה – תנאי הזכאות להטבות האמנה הינו שאחת ממטרותיו העיקריות של הנישום לביצוע העסקה/הפעולה לא היתה קבלת הטבות האמנה ("Principal Purpose Test").
 • כמו כן, מכילה האמנה – סעיפים כגון: אי אפליה, נוהל הסכמה הדדית, נהלי חילופי מידע, התיישנות, שכר מרצים ועוד.

אנו ממליצים ללקוחות אשר מנהלים קשרי מסחר עם תאגידים אוסטרליים לפנות אלינו לבחינת השלכות השינויים על מבנה המס שלהם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com

מוטי תגר, טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com

רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com

דפנה ליבר, טל': 03-6232579, מייל: Dafna.Lieber@il.ey.com

אלכס סינגר, טל': 03-5687427, מייל:Alex.Singer@il.ey.com

 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מיסוי בינלאומי.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. במידה וקיבלת מייל זה ואינך הגורם הרלוונטי לטפל בנושא במשרדך, נודה לך אם תעביר את המייל לגורם המתאים בחברה.