עמוד הביתחוזרים מקצועייםהתאמות מחירי העברה – השלכות מיסוי עקיף - 24.12.20

חוזרים מקצועיים

התאמות מחירי העברה – השלכות מיסוי עקיף - 24.12.20

 

במסגרת ההיערכות לסוף השנה, ובין היתר, בעת ביצוע התאמות במחירי העברה, בנוסף לביצוע ההתאמה והדיווח במסגרת הדוחות הכספיים ודוחות המס של החברות, יש לתת את הדעת על השלכות המיסוי העקיף בגין כל התאמה כאמור והדיווח הנדרש בהקשר זה.

להתאמות כאמור השלכות הן על הדיווח הנדרש לצרכי מע"מ והן על הדיווח הנדרש לצרכי מכס ומיסי ייבוא, ככל שחלים, הן בישראל והן במדינות הרלוונטיות לעסקאות.

כך, בעסקאות שירותים, לרבות במקרים של ייחוס עלויות מטה, יש לבחון את הצורך בהוצאת חשבוניות מס משלימות ו/או הודעות זיכוי לפי העניין, על מנת לבצע התאמה של מחיר העסקאות בין הצדדים, תוך מתן דגש על שיעור המע"מ החל על חיובים אלה (שיעור מלא / שיעור אפס).

בעסקאות מכר, יש לבחון את ההשפעה של התאמה כאמור, על ערך הטובין שדווח לצרכי מכס, ובפרט לחיוב בגין תמלוגים ככל שישנו, והצורך בתיקון הדיווח בהתאם וההשפעה האפשרית על עמידה בכללי מקור בהתאם להסכמי הסחר, לפי העניין.

יצוין כי חוזר זה מתייחס לצורך בביצוע התאמה כאמור והשלכות המיסוי העקיף הנובעות ממנה בלבד, ואינו מתייחס להשלכות מיסוי עקיף אחרות, ככל שישנן.

 

לפרטים נוספים ולסיוע, ככל שנדרש, ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו בטלפון: 03-6232535.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא מס.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.