עמוד הביתחוזרים מקצועייםחיוב בניכוי מס במקור בגין מתן הטבות למשווקים בשווה מזומן - פס"ד עמינח - 2.12.19

חוזרים מקצועיים

חיוב בניכוי מס במקור בגין מתן הטבות למשווקים בשווה מזומן - פס"ד עמינח - 2.12.19

 

רקע

ביום 21.11.2019 ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד פסק הדין ע"מ 35834-07-12 עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ נ' פקיד שומה רמלה. השאלה שבמחלוקת היתה האם היה על המערערת לנכות מס במקור לסוחרים המשווקים את מוצריה, בגין הטבות שקיבלו בשווה כסף ביחס לשנות המס 2010-2007.

עיקרי טענות המערערת

המערערת טענה כי שני תנאים עיקריים נדרשים לקיומה של החובה לנכות מס במקור: הראשון - התשלום בו מדובר מהווה הכנסה חייבת במס בידי המקבל; השני - התשלום הוא עבור שירות שניתן ע"י מקבל התשלום, או נכס שנמכר ע"י מקבל התשלום. נטען כי שני תנאים אלו אינם מתקיימים במקרה דנן: ראשית, מדובר בהנחה ולא בהכנסה, ומכאן שאין חובת ניכוי מס במקור. התשלום מהמערערת לסוחר בגין מימוש הנחה שניתנה לו בגין רכישת מוצריה אינו מהווה הכנסה, ואף לא דווח כהכנסה בידי הסוחר. הנחה זו קיבלה ביטוי בהקטנת עלות רכישת מוצרי הסוחר. שנית, התשלום אינו בגין מכירת נכס או מתן שירות. הסוחר, מקבל התשלום, לא מוכר נכסים ואינו נותן כל שירות למערערת. להיפך, המערערת היא זו שמוכרת נכסים לסוחרים ונותנת להם הנחות מחיר בגין מכירות אלו. חיובה של המערערת בניכוי מס במקור יוביל לכפל מס.

עיקרי טענות המשיב

המשיב טען כי המערערת מימנה הטבות שונות למשווקים המוכרים את מוצריה כקידום מכירות. היא העניקה להם נקודות על כל מכירה, אשר מומשו לטובות הנאה בשווה כסף-מוצרים שונים כגון נסיעות לחו"ל, מכשירי טלוויזיה ועוד. נטען כי תשלומים אלה למשווקים הינם שווה כסף ותחליף הכנסה בידי מקבלם ולפיכך חלה חובת ניכוי מס במקור על המערערת. כמו כן, נטען על ידי המשיב כי המשווקים נתנו שירותי שיווק וקידום מכירות למערערת, ועל כן התשלומים שקיבלו בגין שירותים אלו עולים לכדי הכנסה.

החלטת פסק הדין

הערעור נדחה ונפסק כי על המערערת החובה לשלם מס במקור על התשלומים ששילמה למשווקים באמצעות פדיון נקודות זכות שצברו. נקבע כי הסוחרים-המשווקים נתנו למערערת שירותי שיווק וקידום מכירות, ובתמורה לכך זיכתה אותם המערערת בנקודות זכות. מכאן, שהתנאי בדבר מתן שירות האמור בצו לקביעת הכנסה -מתקיים. נקבע כי המערערת לא עמדה בנטל להוכיח כי תקבולים ממימוש נקודות הזכות בשווה כסף ע"י המשווקים אינו "הכנסה", ודין טענתה כי מדובר ב"הכנסה" אלא ב"הנחה" להידחות. התקבולים בשווה כסף שקיבלו המשווקים מהמערערת באמצעות פדיון נקודות הזכות שנצברו לטובתם הינם "הכנסה", כאמור בדין, ולכן חלה על המערערת חובת ניכוי מס במקור מתקבולים אלו.

לפסק הדין השלכות אף לצרכי מע"מ, בכל הנוגע לזכאות קבלת החזרי מע"מ בגין סכומי "ההנחה" וכן לעניין רישום וניהול ספרים נאות בגין סכומי ה"ההנחה".


לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 03-5687488.
 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.