עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקצאת מניות תחת סעיף 102 – עמדת מס חייבת בדיווח - 1.1.20

חוזרים מקצועיים

הקצאת מניות תחת סעיף 102 – עמדת מס חייבת בדיווח - 1.1.20

 

לאחרונה פרסמה רשות המסים רשימת עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 וביניהן עמדה בנושא מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות (עמדה מס' 68/2019). מניות שהוקצו לעובד, לרבות דיבידנד שהתקבל מכוחן, יראו כמניות לעניין סעיף 102 לפקודה רק ככל שהמניות הינן בעלות זכויות מלאות וקבועות ברווחים ובזכויות הצבעה (גם אם ניתן ייפויי כוח בגינן), שאינן פוקעות, משתנות, תלויות או כפופות להחלטת דירקטוריון או אסיפה כללית.

העמדה מפרטת רשימה של תנאים שדי באחד מהם כדי לגרום למניה המוקצית שלא להוות מניה כמשמעותה בסעיף 102 לפקודה ודיבידנד מכוחה להוות הכנסת עבודה, בין היתר:

-מניות הפוקעות בתום העסקה;

-מניות נטולות זכויות הצבעה;

-מניות שאינן משתתפות בחלוקת דיבידנד או שדיבידנד מכוחן מותנה בחלוקה לסוג המניה בהתאם להחלטת הדירקטוריון;

- קביעת הסדר למחיר מכירה עתידי;

-הענקת אופציית רכש (Call) או אופציית מכר (Put), למעט בתנאים שפורטו.

היות ויתרון המס ייבחן הן במישור החברה המעבידה בהיבט הניכויים והן במישור מקבל המניות, ישנה חשיבות מיוחדת לאופן מתווה התגמול ויישומו.

 

מחלקת מיסוי תגמול הוני במשרדנו תשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בנושא. לפרטים נוספים:

עו"ד דיקלה רזניק-ארז, ראש תחום מיסוי תגמול הוני והטבות (SBC);

טל': 03-6232780, [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.