עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים ביניים לדוגמא 2019 - 18.4.19

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים ביניים לדוגמא 2019 - 18.4.19

 

לקוחות נכבדים,
 
הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים ביניים לדוגמא עבור תקופות הביניים בשנת 2019, אשר כוללים את הקבצים הבאים:
 
  • דוחות כספיים ביניים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים שהופצו בשנת 2018.
    דוחות כספיים ביניים מאוחדים לדוגמא עבור תקופות הביניים בשנת 2019 בגרסה נקייה.
      
עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת הדוחות הכספיים ביניים שהופצו בשנת 2018 הינם:


1. השלכות יישום לראשונה של IFRS 16 – חכירות.

2. השלכות יישום לראשונה של תיקונים ופרשנויות נוספים, ביניהם התיקון ל- IAS 28.

3. השלכות יישום לראשונה של שינוי במדיניות החשבונאית בנוגע להיוון עלויות אשראי
    בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן.