עמוד הביתחוזרים מקצועייםחלוקה כפויה של רווחי חברת מעטים – עדכון - 18.4.19

חוזרים מקצועיים

חלוקה כפויה של רווחי חברת מעטים – עדכון - 18.4.19

 

 • תיקון סעיף 77, שנכנס לתוקפו ביום 1.1.2017, מסמיך את פקידי השומה לראות בתנאים מסוימים ברווחים צבורים של חברת מעטים כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי מניותיה (להרחבה ראו חוזר משרדנו מס' 46/2016).
   
 • ביום 31.12.2018 פורסם חוזר מס הכנסה מס' 20/2018 ממנו עולה כי בכוונת רשות המסים להפעיל את הוראות הסעיף באופן רטרואקטיבי, כך שיחולו גם על רווחים שנצברו לפני מועד התחולה של התיקון. דהיינו, בשנת 2018 ניתן יהיה להורות על חלוקת רווחים שנצברו עד לתום שנת המס 2012. 
   
 • להערכתנו, על רקע הגרעון התקציבי והירידה שחלה בגביית המסים, רשות המסים מתעתדת לעשות שימוש בסמכותה ולכוון את מאמציה להפעלה נרחבת של המנגנון שבסעיף.   
   
 • נציין כי בשלב זה תלויה עתירה בבית המשפט העליון, הפועל בשבתו כבג"ץ, כנגד מנהל רשות המיסים, שר האוצר וכנסת ישראל בדבר החלת סעיף 77 על רווחי החברות באופן רטרוספקטיבי ובדבר חוקיות התיקון.
  נכון לעתה הסיכויים בדבר קבלת העתירה אינם ברורים.


     לאור האמור, מומלץ להתייעץ עם משרדנו בנוגע לתחולת הסעיף על אחזקותיהם בחברות מעטים שצברו רווחים
     ולהיערך לתכנון חלוקות מבעוד מועד ולדיונים שתיזום רשות המסים בעניינם.


     למידע נוסף ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 03-5687488

     מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
     בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.