עמוד הביתחוזרים מקצועייםחובות גילוי רחבות על "עמדות חייבות בדיווח" בפולין - 13.5.19

חוזרים מקצועיים

חובות גילוי רחבות על "עמדות חייבות בדיווח" בפולין - 13.5.19

 

בהמשך לחוזר לקוחות מספר 36/2018 שפורסם במאי 2018 בנושא הדירקטיבה האירופאית המטילה חובות גילוי ודיווח משמעותיים על יועצים ונישומים בקשר לעמדות מס חייבות בדיווח מוגדרות, להלן עדכון בקשר ליישום הוראות הדירקטיבה בדין הפנימי בפולין.

ביום 1.1.2019 עודכן החוק הפולני על מנת לכלול הוראות המיישמות את הדירקטיבה ואף מרחיבות את חובות הדיווח מעבר לה.

כללי הדיווח והגילוי שחוקקו בפולין רחבים ביחס לאלו שנקבעו בדירקטיבה ואף מועדי הדיווח הוקדמו באופן משמעותי בחוק הפולני.

להלן עיקרי הפערים ביישום הדירקטיבה בדין הפנימי בפולין:

  • בנוסף לתחולת חובות הדיווח על עסקאות בינלאומיות, הן יחולו גם על עסקאות מקומיות.
  • הרחבת סוגי המס לגביהן עשויות חובות הגילוי לחול, בין היתר, למס ערך מוסף.
  • חובת דיווח מקבילה אשר חלה הן על היועצים והן על הנישום עצמו
  • הקדמת מועד התחילה ליום 1.1.19 (במקום 1.7.20), ויודגש:
    • בגין תכנוני מס בינלאומיים שיושמו בין התאריכים 25.6.18 ו-1.1.19 ותכנוני מס מקומיים שיושמו לאחר 1.11.18 ועד ליום 1.1.19 – על נישומים לדווח עד ליום 30.9.19 (חובת הדיווח על יועצים היא מוקדמת יותר - 30.6.19).
    • בגין תכנוני מס אחרים – תוך 30 יום מהמועד בו תכנון המס היה: (1) זמין ללקוח; (2) מוכן ליישום; (3) החל, כמוקדם מבניהם.

חובות הדיווח בפולין אינן מוגבלות כבדירקטיבה רק לישויות להן זיקה לאיחוד האירופי, והן עשויות לחול גם על ישויות אחרות כגון גופים ישראליים, אמריקאים וכו'.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי:

סול ישראל , טל': 03-6232534, מייל: Saul.Israel@il.ey.com
רם גרגיר, טל': 03-6232506, מייל: Ram.Gargir@il.ey.com
מוטי תגר טל': 073-3799509, מייל:  Motti.Tagar@il.ey.com
ירון כפרי, טל': 03-5680957, מייל: Yaron.Kafri@il.ey.com


מטרת מזכר זה הינה להביע לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.