עמוד הביתחוזרים מקצועייםמועדי הגשת בקשות/הודעות - החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 - 18.1.21

חוזרים מקצועיים

מועדי הגשת בקשות/הודעות - החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 - 18.1.21

 

נבקש להביא לידיעתכם אודות מספר מועדים חשובים בנוגע ליישום הטבות מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, (להלן: "החוק") לשנת 2021:

 1. מסירת הודעת ויתור על יתרת הטבות במפעל המוטב ומעבר ל"מפעל מועדף"/ "מפעל טכנולוגי" בשנת המס 2021 ואילך
 • חברות הנחשבות, נכון להיום, כחברות בעלות "מפעל מאושר" ו/או "מפעל מוטב" (בין אם תקופת ההטבות החלה ובין אם לאו) והמעוניינות באימוץ לראשונה של הטבות כ"מפעל מועדף" או כ"מפעל טכנולוגי", בשנת 2021, נדרשות להגיש הודעת ויתור (טופס 908) לא יאוחר מיום 31 במאי 2021.
 • הודעת הוויתור הינה ללא זכות חזרה.
 • יובהר כי חברה אשר הגישה בעבר טופס 908 למעבר למפעל מועדף ומעוניינת להחיל על עצמה את הוראות "המפעל הטכנולוגי", אינה נדרשת להגיש טופס זה בשנית.

 

 1. מפעל טכנולוגי - תנאים המעידים על היות המפעל מקדם חדשנות
 • ביום ה-20 במאי 2019, פורסמו ברשומות הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), התשע"ט-2019 (להלן: "ההוראה").
 • ההוראה מאפשרת למפעלים אשר אינם עומדים בתנאים הכמותיים הקבועים בהגדרת "מפעל טכנולוגי" שבחוק, להיכנס לתחולת מסלול זה וליהנות משיעור מס חברות אטרקטיבי של 12%-6% בגין המרכיב הטכנולוגי וניכוי מס במקור בגין דיבידנדים בשיעור של  20%-4%.
 • בהתאם להוראה, חברות המעוניינות ליישם את הטבת המס בגין השנים 2020-2022 מחויבות להגיש בקשה כאמור עד סוף חודש מרץ 2021 .יודגש כי לצורך יישום הטבות המס נדרש המפעל לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בחוק ולכן נדרשת בחינה מקדימה להשלכות הוראה זו על המפעל.

 

 1. קבלת סיוע במסלול מענקים- הרשות להשקעות
 • מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי, הממוקם באזור פיתוח א', זכאי להגיש בקשה להשתתפות במענקי השקעה לצורך הקמה או הרחבת המפעל. שיעור המענק נע בין 20%-30%  מסכום ההשקעה המאושרת, בתלות במיקום המפעל.
 • לפני נהלי הרשות להשקעות, בקשות מענקים שיוגשו עד 6/2021 יידונו במהלך שנת 2021 (בכפוף להשלמת הטיפול ויתרת תקציב).

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

דניאלה גרקוב, בטלפון 03-6278257 או במייל [email protected]
ענבל שחר, בטלפון 053-6268666  או במייל [email protected]m

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.