עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים לדוגמא לשנת 2020

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים לדוגמא לשנת 2020

 

הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים לדוגמא לשנת 2020, אשר כוללים את הקבצים הבאים: 

 • דוחות כספיים שנתיים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2019.​  ​

         - למסמך בקובץ WORD - לחצו כאן

         - לדוחות כספיים שנתייים מאוחדים לדוגמא לשנת 2020 בגרסה נקייה - לחצו כאן
 

 • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות לשנת 2019. 
       
        - למסמך בקובץ WORD -
 לחצו כאן
 
        - לקובץ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המיוחסים לחברה לשנת 2019
          בגרסה נקייה - לחצו כאן
 
 • דוחות כספיים שנתיים מאוחדים פרופורמה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.    

  - למסמך בקובץ WORD - לחצו כאן

  - למסמך בקובץ PDF - לחצו כאן

 

עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת שנת 2019 הינם:

 • גילויים הנדרשים לאור נגיף הקורונה.
 • תיקון ל- IFRS 16 –  חכירות אשר דן בשינויים בתשלומי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה.
 • תיקון ל- IFRS 3 –  צירופי עסקים אשר דן בהגדרת עסק.
 • תיקונים ל IFRS 9, IFRS 7 ו- IAS 39 - אשר דנים בהקלות זמניות ביישום חשבונאות גידור המתבססת על ריבית ה-IBORs.