עמוד הביתחוזרים מקצועייםהחלטת ממשלה בדבר הרחבת רשת הביטחון הכלכלית בעקבות התפשטות וירוס הקורונה - 23.9.20

חוזרים מקצועיים

החלטת ממשלה בדבר הרחבת רשת הביטחון הכלכלית בעקבות התפשטות וירוס הקורונה - 23.9.20

 

הרנו לעדכנכם כי אושרה בממשלה התוכנית להרחבת רשת הביטחון הכלכלית בעקבות התפשטות נגיף קורונה (COVID-19).

התוכנית כוללת בין היתר את הצעדים כדלקמן:

 

הורדת רף הזכאות לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות

מענק הסיוע הנ"ל המתייחס לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 יוענק לעוסק העומד בקריטריונים, אשר יוכיח פגיעה של 25% בלבד ביחס לחודשים המקבילים אשתקד (במקום פגיעה של 40% אשר נדרשה עד כה). יודגש כי הורדת הרף תחול במידת הצורך, גם למענק המתייחס לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, בהתאם לתנאים אשר נקבעו.

 

מענק שימור עובדים

הוחלט אודות הענקת מענק חד פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

ככלל, עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על סכום של 400 מיליון ₪, יהא זכאי למענק אם מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות, אשר הנה החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, ירד בלפחות 25% בהשוואה למחזור עסקאותיו בחודשים המקבילים אשתקד.

עוסק כאמור יהא זכאי למענק בסכום השווה למכפלת 5,000 ₪ במספר העובדים המזכים. מספר העובדים הנ"ל ייקבע בהתאם למידת הפגיעה בעסק, כאשר ככל והפגיעה הכלכלית הנה עמוקה יותר, יהא זכאי העוסק למענק בסכום גבוה יותר.

האמור אינו בא במקביל עם מענק חזרה מחל"ת בגין חודש ספטמבר 2020.


 

הקלה בזכאות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה

רף השכר אשר ממנו עובד ייחשב כמזכה לקבלת מענק כאמור, הורד לרף של 2,500 ₪. בהתייחס למעסיקים אשר קלטו עובדים, אך נאלצו להוציאם לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בחודש ספטמבר 2020, עקב הפסקת פעילות בית העסק.
 

הרחבת סיוע בפטור מלא מתשלום ארנונה

פטור מלא מתשלום הנ"ל יתאפשר מירידה של 25% במחזורי העסקאות בהתייחס לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.
 

מתן מקדמות על חשבון מענקי השתתפות בהוצאות הקבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020

במסגרת זו הוחלט אודות העברת מקדמה מיידית על חשבון מענקי ספטמבר-אוקטובר 2020 בגובה של 50% מן המענקים אשר צפויים להיות משלומים בעד חודשים אלו. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענקים אותם קיבל העוסק בפעימות קודמות, קרי, בחודשים מרץ-אפריל או בחודשים מאי-יוני 2020, לבחירת הנישום. סכום המקדמה יופחת מהסכום המענק המלא לו יהא זכאי עוסק לקבל בעד החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
עופר עזרא      050-7781212  [email protected]
רפי אוזנה       052-5330196   [email protected]
אורי גופר       052-4659545    [email protected]

 


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.