עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסלול השקעות הון לשימור עובדים - 22.9.20

חוזרים מקצועיים

מסלול השקעות הון לשימור עובדים - 22.9.20

 

בצל משבר הקורונה הכלכלית, משרד הכלכלה והתעשייה פתח מסלול סיוע למפעלי תעשייה בכל הארץ המעוניינים לבצע השקעות הון והשקעות רכות ובלבד ששימרו 75% מהמשרות במפעל בחודשים מרץ-אפריל 2020 והם מתחייבים להמשיך לשמר אחוז משרות זה, לכל הפחות, עד סוף שנת 2021.  

בנוסף לתוכנית זו, בימים הקרובים להתפרסם תוכנית מענקים נוספת לשימור עובדים. לאחר פרסום התוכנית נביא בפניכם את פרטיה.

למסלול יוכל לגשת מפעל תעשייתי בבעלות תאגיד בהתקיים התנאים הבאים:

1.  פעילותו היצורית מרוכזת באתר מסוים;

2.  הכנסותיו בשנת שקדמה להגשת הבקשה או ממוצע הכנסותיו ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה, היו 20 מיליון ₪ לפחות ;

3.  במהלך החודשים מרץ- אפריל 2020 או מרץ-יוני 2020, ירד מחזור המכירות שלו ב-25% ביחס לשנה קודמת.

4.  מספר המשרות במפעל לא יפחת ממספר המשרות בחודשים מרץ ואפריל 2020  ובכל מקרה לא יקטן מ - 75% מהמשרות במפעל ביום ה-1 לפברואר 2020   (להלן- ''מספר המשרות המינימלי''), בהתאם לבחירת החברה.

5. ביום 1.1.2020 היו במפעל 20 משרות לפחות.


תקרת ההשקעה המזכה הינה מכפלה של ''מספר המשרות המינימלי'' ב-7000 ₪ (ולא יותר מתקרת המשרות המזכה).

להלן הסיוע בהתאם לסוגי הפעילויות האפשריות בתוכנית:

ההשקעות המזכות:

  • השקעות הוניות - ציוד ומכונות חדשים והתקנתם, השקעות במערכות והתאמות במבנה המפעל הרשומים כרכוש קבוע בספרי החברה.
  • השקעות רכות (אופציונלי)– הוצאות אחזקת מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות, בגין טיפול שוטף, שמירה על תקינות וכד', הוצאות שיווק והבאת מומחים מחו''ל. שיעור ההשקעות הרכות לא יעלה על 50% מסך ההשקעות המזכות.

 

הסיוע ניתן לתקופה של 12 חודשים. הבקשות תבחנה בשיטת ''כל הקודם זוכה''.

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע בבחינת האפשרות להגשת בקשה במסגרת זו וכן לסייע בהתאם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

בחיפה – ענבל שחר , בטלפון 053-6268666, או במייל [email protected]

בתל אביב – דלית רנרט, בטלפון - 03-5687465, או במייל dalit.renne[email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.