עמוד הביתחוזרים מקצועייםפרסום טיוטת החוק לתיקון סעיף 85א לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו- שינויים בחובות הדיווח והתיעוד במחירי העברה בישראל - 15.10.20

חוזרים מקצועיים

פרסום טיוטת החוק לתיקון סעיף 85א לפקודת מס הכנסה והתקנות מכוחו- שינויים בחובות הדיווח והתיעוד במחירי העברה בישראל - 15.10.20

 

השבוע פורסמו טיוטת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התשפ"א,2020 המבקש לקדם לקריאה שניה ושלישית שינויים מהותיים בחובת הדיווח והתיעוד של קבוצות רב לאומיות, וטיוטת שינויים לתקנות, המבקשות ליישם שינויים אלה בפועל.

התיקון המוצע לחוק מאמץ ומשלב את עיקרי תוכנית פעולה 13 שפורסמה במסגרת פרויקט ה Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)  של ארגון ה OECD. תוכנית פעולה זו המליצה על קביעת כללי דיווח בשלוש שכבות:

  • דיווח אודות פעילות ועסקאות של הישות המקומית (Local file);
  • דיווח מקיף אודות הקבוצה הרב לאומית בכללותה (Master file);
  • ודו"ח בין מדינתי הכולל מידע מקיף ומפורט על כלל הישויות הנמנות עם הקבוצה הרב לאומית, אותו תגיש ישות האם הסופית במדינת תושבותה (חל על תאגידים רב לאומיים שהמחזור המאוחד שלהם גבוה מ 750 מיליון יורו/ 3 מיליארד ₪) (Country-by-Country Report).

עד כה אומצה תוכנית פעולה זו בכ-90 מדינות ברחבי העולם.

להלן עיקרי התיקון לחוק ולתקנות:

1. נוסף סעיף 85ב הקובע חובות תיעוד במחירי העברה, ונקבע בתקנה מכוחו, כי תחול החובה לתעד בדו"ח את דרישת התקנות עבור כל עסקה בינלאומית וזאת עד למועד הגשת דו"ח המס בישראל.

2. התקנות החדשות קובעות דרישה להכנת דו"ח מקומי (Local file) ודו"ח אודות פעילות הקבוצה (Master File).

  • לדרישות הדיווח במסגרת הדו"ח המקומי נוספו נתונים רבים ומפורטים יותר אודות פעילות הנישום בתוך הקבוצה הרב לאומית, הסביבה העסקית והתחרותית שלו, פרטים אודות העסקאות הבין לאומיות והסכומים אשר השתלמו או נתקבלו במסגרתם.
  • בנוסף על דרישת המידע הנוספת, על עבודת חקר השוק לספק את כלל הפרטים והנתונים אשר תומכים בדרך קביעת מחיר העסקה.
  • בנוסף לדו"ח המקומי, קובעות התקנות את דרישות הדיווח אודות הפעילות של הקבוצה. על דו"ח זה לכלול סקירה מפורטת אודות הקבוצה: מנועי צמחיה, תיאור שרשרת האספקה של מוצרים/ שירותים מרכזיים, מדיניות המו"פ בקבוצה, תיאור התרומה של כל ישות ליצירת הערך, נכסים בלתי מוחשיים, פעילויות מימון בקבוצה, דו"חות כספיים מאוחדים של הקבוצה, החלטות מיסויות ואישורים מקדמיים שיש לקבוצה, ועוד.


3. נוסף סעיף 85ג הקובע חובת הצהרה והגשת דו"ח בין מדינתי אודות הקבוצה ופעילותה בכל מדינה לישות אם סופית (Ultimate parent) שהיא תושבת ישראל, שמחזור עסקאותיה עולה על 3 מיליארד שקלים. 

חובת ההגשה חלה על כל שנת מס, בתוך שנה מתום שנת המס, לפי סעיף 131 לפקודה. דו"ח זה יוגש באופן מקוון לרשות המיסים ויועבר לרשויות מס של המדינות החתומות על הסכמי שיתוף מידע) באופן אוטומטי.

 

סיכום השינויים העיקריים:

1. בהתאם לשינוי חקיקה זה תחול החובה על נישום שהינו צד לעסקה בין לאומית להכין דו"ח מקומי מפורט הכולל גילוי על סכומי העסקאות, ודו"ח אודות פעילות הקבוצה אשר הוא חלק ממנה, למועד הגשת דו"ח המס בישראל.

2. שינוי חקיקה זה מחייב כאמור נישום בהכנת דו"חות עדכניים, שנתיים, לפי סעיף 131, בשונה מנוסח הסעיף כיום, לפיו על נישום לספק מידע זה תוך 60 ימים על פי דרישה.

3. שינוי חקיקה זה מרחיב מאוד את דרישת המידע שעל נישום לספק, הן לגבי הפעילות המקומית והעסקאות הבינחברתיות אשר הוא צד להן, כמו גם על פעילות הקבוצה אשר הוא חלק ממנה.

4. נוסף סעיף הקובע כי רק עמידה בכל הדרישות תעביר את נטל הראיה, אל פקיד השומה. הלכה למעשה זהו נטל גבוה יותר עבור הנישום המעגן את הדיון בנטל הראיה כפי שהובא בחוזר מס הכנסה 1/2020, בלשון החוק.

5. התווספה חובה מיוחדת עבור נישומים שישות האם הסופית שלהם תושבת ישראל ומחזור עסקאותיה עולה
על 3 מיליארד שקלים להגיש דו"ח בטופס מקוון עד תום שנה מסוף שנת המס הרלוונטית הכולל גילוי מקיף אודות כלל ישויות הקבוצה.

התיקון המוצע יאפשר לרשות המיסים לקבל מידע רב אודות תאגידים בינלאומיים הפועלים בישראל ופעילותם בעולם, ובכך תעמוד ישראל במחויבותה הבינלאומית להטמעת חובת הדיווח ושיתוף המידע עם רשויות מס מקבילות בעולם.

 

לאור ההשלכות הרחבות של תיקון החוק והתקנות המוצע אנו ממליצים לכל חברה הפועלת במישור הבינלאומי לבחון את ההשפעה הפוטנציאלית על חובות הדיווח והתיעוד החלות עליה.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת מחירי העברה במשרדנו:

ליאור הררי-ניצן -  בטלפון 03-6232749 ,[email protected]

אייל גונן – בטלפון 03-5639806 , [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.