עמוד הביתחוזרים מקצועייםקול קורא- דיווחי FATCA ו-CRS בישראל ובקיימן - 8.11.20

חוזרים מקצועיים

קול קורא- דיווחי FATCA ו-CRS בישראל ובקיימן - 8.11.20

 

רקע – לאור משבר הקורונה התקבלה החלטה על דחיית מועדי הדיווח לFATCA  ו- CRS לשנת 2019, משרדנו רואה בדחיה זו הזדמנות להימנע מקנסות ולהסדיר את הדיווחים השגויים ככל שהיו.

מלבד בנקים וחברות ביטוח, קיימים גופים רבים החייבים בדיווח ובניהם: קרנות הון סיכון, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות, קרנות להשקעה בנדל"ן, קרנות חוב, ישויות העוסקות בהשקעות עבור אחר ועוד.

ישראל

ביום 20 באוקטובר 2020, התכנסה ועדת הכספים לדון בדבר תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו- 2016, ובדבר תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט –  2019.

הדיון עסק בהקלות שניתן להחיל בנוגע לתקנות שהוזכרו לעיל, בשל משבר הקורונה. בסיום הועדה הוחלו מספר תיקונים, כהוראת שעה לגבי שנת 2020 בלבד, כפי שיפורטו עיקר השינויים להלן:

תקנות FATCA:

  • דחיית המועד לדיווח FATCA לשנת 2019: מיום 20 בספטמבר 2020 ליום 20 בדצמבר 2020.
  • דחיית המועד לביצוע בדיקת נאותות לבעלי חשבונות קיימים (יחידים וישויות) אשר חייבים בבדיקת נאותות לראשונה בשנת המס 2020. משך הזמן שיש לבצע בדיקת נאותות כאמור הוארכה משישה חודשים לשנים עשר חודשים.

תקנות CRS:

  • דחיית המועד לדיווח CRS לשנת 2019: מיום 08 בספטמבר 2020 ליום 08 בדצמבר 2020.

לתשומת ליבכם, ישויות רבות החייבות בדיווח FATCA ו-CRS ולא מקיימות את חובתן כאמור, חשופות לעיצומים כספיים בשיעורים גבוהים ולסנקציות נוספות מכח סעיף 135ב לפקודת מס הכנסה.

קיימן

ביום 6 בנובמבר 2020, פרסמו הרשויות בקיימן הודעה לעדכון המועד לדיווחים הנוגעים לרגולציית ה- FATCA וה-CRS .  

המועד המעודכן לדיווח FATCA ו-CRS לשנת 2019 לישויות החייבות בדיווח בקיימן:

דיווח FATCA ו- CRS: 16 בדצמבר 2020.

רישום מוסד פיננסי מדווח חדש: 16 בדצמבר 2020.

דיווח "CRS Compliance Form": 31 במרץ 2021.
 

מידע נוסף לגבי "CRS Compliance Form" מפורט בחוזר שפרסמנו ביום 26/05/2020.
 

יצוין כי הפורטל הקיימני סגור לדיווחים כעת, אך הרשויות בקיימן הודיעו כי הפורטל יפתח לדיווחים בימים הקרובים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בסיווג הישות והדיווחים. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

אורנה לוי, טל': 050-6200368, מייל: [email protected]

אלי לרנר, טל': 054-7831435, מייל: [email protected]

רזיאל אלעדי, טל': 050-3730430, מייל: [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.