עמוד הביתחוזרים מקצועייםפס"ד בית חוסן - בית המשפט המחוזי בקביעת מנוגדת לעמדת רשות המיסים - 5.11.20

חוזרים מקצועיים

פס"ד בית חוסן - בית המשפט המחוזי בקביעת מנוגדת לעמדת רשות המיסים - 5.11.20

ביהמ"ש המחוזי בקביעה מנוגדת לעמדת רשות המיסים רכישה עצמית של מניות שאינה "פרו-רטה"

 

בתאריך 1.11.2020 ניתן פסק דין חשוב של בית המשפט המחוזי בעכו בעניין בית חוסן בע"מ ואחרים, על ידי כב' השופטת אורית וינשטיין. פסק הדין דן בעיקרו בתוצאת המס במצב עניינים בו חברה פרטית ( במקרה הנדון - איגוד מקרקעין)  ביצעה רכישה עצמית של מניות מבעל מניות אחד, דהיינו רכישה עצמית שאינה "פרו-רטה".

עמדת פקיד השומה

פקיד השומה ביקש לסווג מחדש את עסקת הרכישה העצמית וקבע כי יש לראות את בעלי המניות הנותרים כמי שקיבלו דיבידנד "רעיוני" מהחברה, בהסתמך בין היתר על חוזר רשות המיסים 2/2018 ופסיקות קודמת בעניין דן ברנובסקי נ' פ"ש גוש דן  ובעניין בר ניר נ' פ"ש גוש דן. לטענתו, בשלב ראשון בעלי המניות הנותרים רכשו את מניותיו של בעל המניות המוכר ובשלב השני העבירו את המניות הנרכשות לחברה בתמורה לסכום הרכישה (רכישה "פרו-רטה בידי בעלי המניות הנותרים), המהווה למעשה דיבידנד בידם. הנהנים היחידים בעסקה הם בעלי המניות המערערים שכן החזקתם בחברה גדלה באופן יחסי כתוצאה מהרכישה ובהתאם יש לסווג את העסקה כמשיכת דיבידנד על-פי מהותה הכלכלית האמיתית.

עמדת המערערים

מנגד, טענו המערערים כי אין לסווג מחדש את עסקת הרכישה העצמית כאילו בעלי המניות הנותרים משכו דיבידנד,  לטענתם הרכישה העצמית נעשתה כדין מתוך אינטרס של החברה עצמה להימנע בין היתר מקריסה כלכלית בשל הקשיים שהערים בעל המניות היוצא עליה, עוד נטען שבעת שבוצעה העסקה, בשנת 2013, טרם פורסם חוזר 2/2018 וכי אין להחיל אותו באופן רטרואקטיבי. בעניינם חל חוזר מס הכנסה 10/2001 שפרסמה החטיבה המקצועית לאור חקיקת חוק החברות החדש ובו נקבע חריג לסיווג עסקת רכישה עצמית כחלוקת דיבידנד, כאשר מדובר ברכישה מבעל מניות אחד ולא מכולם (עסקת רווח הון בידי המוכר). בנוסף נטען כי העסקה דווחה לרשויות מיסוי מקרקעין  בהתאם להנחיותיהם המקצועיות כפעולה באיגוד מקרקעין המחייבת את הצדדים לעסקה במס שבח ומס רכישה לפי העניין.

כב' השופטת וינשטיין קיבלה את הערעור בנושא הרכישה העצמית:

  • אין לקבל את עמדת רשות המיסים בעניין סיווגה מחדש של עסקת הרכישה העצמית המבוססת על חוזר 2018 וכי אין לקבוע שמקרה של רכישה עצמית שאינה פרו-רטה היא בגדר "עסקה מלאכותית". אפשר שפתרון סכסוך בין בעלים הוא אינטרס גם של החברה כדי שתוכל להמשיך ולפעול באופן סדיר ושהאינטרס של שני הצדדים מתלכדים וספק אם יש מקום לסווג מחדש את העסקה.
  • עקרונות יסוד בדיני המס שוללים את יצירתו של "אירוע מס" בידי בעלי המניות הנותרים במועד הרכישה של מניות חברה שאיננה פרו-רטה מכיוון שהם מנוגדים ל"עקרון המימוש", גם אילו היה ניתן לקבוע כי נוצר רווח לבעלי המניות הנותרים הרי שלא ניתן לומר כי היה מימוש של רווח כלשהו.
  • לא נוצרה התעשרות בידי בעלי המניות הנותרים, הגידול בשיעור החזקתם בחברה איננו מעיד על גידול בערך הכלכלי שנותר בידם שהרי פחתו במקביל עודפי החברה שמהם שולמה התמורה לבעל המניות היוצא. המס על ההתעשרות של בעלי המניות הנותרים יוטל כשימכרו את המניות.
  • הכספים שיצאו מהחברה בעסקת הרכישה העצמית – לא הגיעו לידי בעלי המניות הנותרים, אלא לידיו של בעל המניות היוצא והוא מוסה כדין.
  • רכישה עצמית אכן מהווה "חלוקה" לפי חוק החברות אך אין היא בהכרח בגדר חלוקת דיבידנד. רכישה עצמית היא כלי לגיטימי בחוק החברות ויש שיקולים רבים לביצועה אשר לא בהכרח מצדיק סיווגה מחדש ואף לא קביעתה כעסקה מלאכותית.
  • אין פסול בבחירת הנישום באפשרות דלת מס לביצוע רכישה עצמית אשר מותרת בידי המחוקק, לא רק זאת אף הניסיון לסווג באופן רעיוני את הרכישה באופן אחר המביא לתוצאה עתירת מס נראה כמאולץ ומלאכותי.

 

משרדנו לומד את השלכות פסק הדין וממליץ לפנות ולהתייעץ במקרים דומים בטל' – מחלקת מיסים -  03-5687488


מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.