עמוד הביתחוזרים מקצועייםדוחות כספיים ביניים לדוגמא 2020 – אפריל 2020

חוזרים מקצועיים

דוחות כספיים ביניים לדוגמא 2020 – אפריל 2020

 

לקוחות נכבדים,
 
הרינו מתכבדים להגיש לכם את מערכת קבצי הדוחות הכספיים ביניים לדוגמא עבור תקופות הביניים בשנת 2020, אשר כוללים את הקבצים הבאים:
 

  • דוחות כספיים ביניים מאוחדים, הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים שהופצו בשנת 2019.
    דוחות כספיים ביניים מאוחדים לדוגמא עבור תקופות הביניים בשנת 2020 בגרסה נקייה.    
  • נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה, הערוכים בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970בגרסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לדוחות הכספיים ביניים שהופצו בשנת 2019. 
    נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה עבור תקופות הביניים בשנת 2020 בגרסה נקייה.   


     

עיקרי השינויים בדוחות לדוגמא לעומת הדוחות הכספיים ביניים שהופצו בשנת 2019 הינם:
 
1. התייחסות למשבר הקורונה והבהרה להשלכות החשבונאות האפשריות על הדוחות הכספיים הביניים.
2. גילוי ליישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים -  תיקון ל-IFRS 3 אשר דן בהגדרת עסק ותיקונים ל- IFRS 9, IFRS 7 ו- IAS 39 אשר דנים בהקלות זמניות ביישום חשבונאות גידור המתבססת על ריבית ה-IBORs.