עמוד הביתחוזרים מקצועייםמסירת הודעת ויתור על יתרת הטבות ומעבר ל"מפעל מועדף"/"מפעל מועדף טכנולוגי" בשנת המס 2020 ואילך - 5.5.20

חוזרים מקצועיים

מסירת הודעת ויתור על יתרת הטבות ומעבר ל"מפעל מועדף"/"מפעל מועדף טכנולוגי" בשנת המס 2020 ואילך - 5.5.20

 

 • חברות הנחשבות, נכון להיום, כחברות בעלות "מפעל מאושר" ו/או "מפעל מוטב" (בין אם תקופת ההטבות החלה ובין אם לאו) והמעוניינות באימוץ לראשונה של תיקון 68 כ"מפעל מועדף" או בתיקון 73 כ"מפעל מועדף טכנולוגי", נדרשות להגיש הודעת ויתור (טופס 908). על ההודעה להימסר עד למועד הקבוע בחוק להגשת הדוח ללא אורכות.
   
 • בהתאם, חברה המבקשת להיחשב לחברה מועדפת (בין אם לצורך המסלול המועדף ובין אם לצורך המסלול המועדף הטכנולוגי) בשנת המס 2020 תגיש את הודעת הוויתור לא יאוחר מיום 31 במאי 2020. לגבי חברה בעלת שנת מס מיוחדתהודעה כאמור תישלח תוך 5 חודשים מהיום שבו נסתיימה תקופת השומה המיוחדת והיא תחול לגבי שנת המס שלאחריה.
   
 • בחירת החברה המוגשת על ידי הודעת הוויתור הינה ללא זכות חזרה.
   
 • אי דיווח במועד או אי הגשת הטופס יפסלו את זכאות החברה להטבות כ"מפעל מועדף" או כ"מפעל מועדף טכנולוגי" בשנת 2020. 
   
 • יובהר כי חברה אשר הגישה בעבר טופס 908 למפעל מועדף ומעוניינת להחיל על עצמה את הוראות "המפעל המועדף הטכנולוגי", אינה נדרשת להגיש טופס זה בשנית.

 

מחלקת תמריצי מיסים במשרדנו תשמח לסייע לכם בבחינת כדאיות המעבר ל"מפעל המועדף" או ל"מפעל המועדף הטכנולוגי" ובליווי תהליך הגשת הודעת המעבר לרשות המיסים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בטלפון: 03-6278250.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.