עמוד הביתחוזרים מקצועייםהחמרת חובת דיווח CRS לישויות שהתאגדו בקיימן - 26.5.20

חוזרים מקצועיים

החמרת חובת דיווח CRS לישויות שהתאגדו בקיימן - 26.5.20

 

רקע
לאחרונה אנו עדים להידוק הרגולציה בקיימן, אשר מחמירה את דרישות הדיווח השנתיות בדבר הדוחות הכספיים,
דיווחי ה-FATCA וה-CRS.   
ביום 15 לאפריל 2020, פורסמה ע"י הרשויות בקיימן הוראה בדבר חובת הגשה שנתית של הצהרה המכילה מידע
משלים אשר לא מדווח במסגרת דיווח ה-  CRS השנתי, לרבות הצהרה על קיומה של מדיניות כתובה ל- CRS.
 
על מי חלה חובת הדיווח?
חובת הגשת הטופס תחול על כל מוסד פיננסי (FI) מדווח לעניין CRS שהתאגד בקיימן, לדוגמא: קרנות הון סיכון,
פריווט אקווטי וכו'. לצפייה בטופס – 
לחצו כאן.  
 
מידע על הטופס
הטופס מחולק לחמישה חלקים, אשר דורשים מידע אינפורמטיבי, ובין היתר:

 1. מידע משלים לגבי כלל החשבונות של הישות אשר לא דווחו במסגרת דיווח ה-CRS השנתי, לרבות שווי
  החשבונות המוחזקים על ידי הישות ופירוט לגבי החשבונות שלא דווחו;
 2. הצהרה בנוגע לעמידה בדרישות  AML/KYC;
 3. קיומו של מסמך כתוב המפרט את המדיניות וכללי עבודה שהוטמעו בישות לשם עמידה בכלל הדרישות הסטטוטוריות החלות על הישות במסגרת דיווח ה- CRS. 


הערכות ולוחות זמנים 

 • מועד הדיווח לשנת 2019 הינו 31.12.20. בנוגע לדיווחים בגין השנים הבאות, צפוי שיוקדם לחודש ספטמבר
  של השנה העוקבת לשנת הדיווח.
 • ישות שהתפרקה ו/או שינתה את מקום ההתאגדות במהלך השנה, תדרש להגיש את הטופס גם בשנת המעבר.
 • את הטופס ניתן יהיה למלא בפורטל הדיווח בצורה ידנית או "להעלות" את הטופס המלא לפורטל הדיווח.
 • הרשויות בקיימן הודיעו כי יפרסמו מידע נוסף אשר יכיל הסברים נוספים בנוגע לטופס. לכשיתפרסם המידע
  הנוסף, נשלח עדכון נוסף. 

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע במילוי הטופס השנתי ו/או בכתיבת המדיניות בהתאם לדרישות.

 
אורנה לוי [email protected]
אלי לרנר  [email protected]    
רזיאל אלעדי [email protected]

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.