עמוד הביתחוזרים מקצועייםמשבר הקורונה – פתרונות מע"מ לשיפור תזרים המזומן -19.3.20

חוזרים מקצועיים

משבר הקורונה – פתרונות מע"מ לשיפור תזרים המזומן -19.3.20

 

ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה צפויה להביא לפגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית. תקופה זו מציבה בפני עסקים אתגרים משמעותיים והתמודדות עם קשיים כלכליים, תזרימיים ואחרים המחייבים בחינה מחדש, בין היתר, של ניהול תזרים המזומנים ונקיטת צעדים להגדלת תזרים המזומנים הפנוי.

לתחום המסים העקיפים, קיימת השפעה ישירה על ניהול התזרים ובהתאם מוצע לבצע ניתוח מעמיק של השפעתו, תוך נקיטת צעדים פרקטיים לשיפורו ובכלל זה:

מעבר לבסיס מזומן - עכשיו יותר מתמיד מומלץ לבחון אפשרות למעבר לדיווח על בסיס מזומן לצרכי מע"מ על מנת להקל באופן משמעותי על קשיים תזרימיים קיימים וצפויים. משמעות המעבר הינו תשלום המע"מ במועד קבלת התקבול בפועל מהלקוח לצד ניכוי מס התשומות על בסיס מצטבר. מעבר כאמור רלוונטי בעיקר לנותני שירותים, לקוחות המבצעים פרויקטים הכוללים מכר ושירות גם יחד, לקוחות המספקים שירותים תומכים בענף הבנייה, קמעונאיים קטנים (עד 2 מיליון ₪) ועוד.

חובות אבודים - הכרה בחוב אבוד לצרכי מע"מ, בכפוף לעמידה בהוראות הדין, מקימה לעוסק זכאות לקבלת החזרים של סכומי המע"מ ששולם על ידו בגין החוב. המשמעות היא הקלה והגדלה של תזרים המזומנים הפנוי של החברה. בהקשר זה מוצע לבצע בחינה של יתרות חומ"ס וחובות אבודים, עמידה בהוראות מע"מ וטיפול מול הרשויות לצורך השבת סכומי המע"מ בפועל.

לנוכח עוצמת המשבר, יש לפעול באופן אקטיבי להשבת סכומי המע"מ תוך גיבוש הסדרים מקלים להשבה מהירה של סכומי המע"מ באופן ריאלי תוך זמן קצר. 

טיפול וסיוע בשחרור החזרים אל מול רשויות מע"מ - לרשויות מע"מ קיימת סמכות לעכב החזרים עד חצי שנה. בתקופה זו, יותר מתמיד, חשוב לנהל את מערך ההחזרים מרשויות מע"מ ולגבש הסדרים לצורך קבלת החזרי המע"מ באופן מזורז בתוך מספר ימים ממועד הדיווח.  

רישום במסגרת איחוד עוסקים - רישום של קבוצת חברות במסגרת איחוד עוסקים עשוי לצמצם את תזרים תשלומי המע"מ ברמת הקבוצה ועל כן מוצע לבחון את אפשרויות הרישום כאמור והשפעתו.

פטור מתשלום מע"מ - חלק מהשלכות המשבר הינן ביטולי עסקאות משמעותיים וכפועל יוצא הכנסות ותקבולי פיצויים כתוצאה מביטולים אלו. יש לבצע בחינה של אופי ההכנסות והאפשרות לפטור הכנסות אלו מתשלום מע"מ ובכלל זה הכנסות הנובעות מ:

א. דמי ביטול, No Show ותקבולי פיצויים.

ב. חילוטי ערבויות ופיצויים בגין אי ביצוע שירותים על ידי ספקים.

החזרי מע"מ בגין תשלומי פיצויים - ההשפעה של המשבר הינה בין היתר, על האטה ומגבלות אובייקטיביות במתן שירותים. בהתאם יש לבחון את האפשרות לקבלת החזרי מע"מ בגין תשלום פיצויים עקב איחורים במסירה ובאספקה של טובין ושירותים.

 

מחלקת המסים העקיפים במשרדנו זמינה ותשמח לסייע לקהל לקוחתנו לצלוח את המשבר באמצעות כל הכלים הנתונים לרשותנו.