עמוד הביתחוזרים מקצועייםהקלות למפעלים במסלול מענקים בעקבות נגיף הקורונה - 31.3.20

חוזרים מקצועיים

הקלות למפעלים במסלול מענקים בעקבות נגיף הקורונה - 31.3.20

 

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה נוהל הקובע הקלות מינהליות לתכניות השקעה במסלול מענקים. 

להלן עיקר ההקלות: 

  • הארכת תקופת ביצוע של תכניות מאושרות משנתיים לחמש שנים, לכתבי אישור פעילים וכן לכתבי אישור שיינתנו בשנת 2020.
  • לא תידרש הגשת בקשה להארכת מועד ביצוע התכנית המאושרת עד לתום השנה החמישית. 
  • הקלה זו תחול גם על בקשות תלויות ועומדות להארכת מועד ביצוע עד חמש שנים ובלבד שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתן כתב האישור.
  • חברה שדיווחה על ביצוע 100% מההשקעות המאושרות, תידרש להגיש דו"ח ביצוע סופי בתוך 3 חודשים ממועד השלמת ביצוע ההשקעות.
  • יורחב שיקול דעת המנהלה, לאשר עמידה ביעדים גם לחברות אשר עמדו ב- 70% מן היעדים ועמדו בסף של "מפעל בר תחרות".
  • יורחב שיקול דעת המנהלה בשיקולים לדרישת החזר חלקי של הטבות ויתווסף שיקול "השפעת נגיף הקורונה".

 

ישנן הקלות נוספות המפורטות בנוהל.

 

מחלקת תמריצים במשרדנו תשמח לסייע . לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו -

          סיגל גריבה, בטלפון 054-4736427 או במייל [email protected]

ענת ויסמן, בטלפון 052-3750248 או במייל [email protected]

         

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושא שבנדון.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.