עמוד הביתחוזרים מקצועייםהחלטת מיסוי מקלה בנוגע לניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית - 30.3.20

חוזרים מקצועיים

החלטת מיסוי מקלה בנוגע לניכוי מס תשומות על בסיס חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית - 30.3.20

 

עוסק זכאי לקזז מס תשומות רק כאשר יש בידיו חשבונית מס מקורית או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם
לכללים
למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.

לנוכח משבר הקורונה והמגבלות הקיימות על עסקים, פורסמה החלטת מיסוי מקלה של רשויות המס, החלטת מיסוי
6782/20
(
להלן קישור להחלטה), לפיה ספק יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית;
ובד
בבד ישלח הספק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח.

עוד נקבע בהחלטה, כי מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לקזז מס תשומות בהסתמך על
חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית. זאת, בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה
.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.