עמוד הביתחוזרים מקצועייםאישור רשות המסים בנושא הפקדה בידי נאמן הקצאות תחת סעיף 102 לפקודה - 30.3.20

חוזרים מקצועיים

אישור רשות המסים בנושא הפקדה בידי נאמן הקצאות תחת סעיף 102 לפקודה - 30.3.20

 

לאור המצב הקיים, נעדכן כי ביחס לעמידה בדרישות רשות המסים בנושא הפקדת הקצאות תחת סעיף 102 לפקודה בידי
הנאמן בפרקי הזמן הנדרשים בהתאם בהנחיית מס הכנסה בדבר הפקדה בידי נאמן מיום 24 ביולי, 2014 (להלן: "ההנחיה"), בהמשך לפניה של משרדנו, רשות המסים אישרה הקלה כך שמניין 90 הימים הנדרשים להפקדת כתבי ההקצאה ידחה עד
ליום 1 במאי, 2020 (לאחר מועד זה תיעשה בחינה מחדש בהתאם להתרחשויות במשק). יודגש עם זאת כי החלטת
הדירקטוריון המאשרת את ההקצאות ומסד פירוט נתוני ההקצאות ימשיכו להיות מועברים ומופקדים בידי הנאמן בפרקי
הזמן הנדרשים כאמור בהנחיה.

 

לפרטים נוספים:

עו"ד דיקלה רזניק-ארז, ראש תחום מיסוי תגמול הוני והטבות (SBC);

טל': 03-6232780, [email protected]

 

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.